Anvendelse

Dykket transportabel 2" lænsepumpe, 3x400V, til alle lænsningsopgaver på byggepladser og efter oversvømmelser - overalt, hvor man har behov for en pumpe til hurtig brug. Ideel hvor vandet eller væsken indeholder slidende partikler så som ler, sand, grus.

Max løftehøjde: 15 m

Max kapacitet: 8 l/s

Max væsketemperatur: 40 gr.C. (alternativ 70 hhv. 90 gr. C)

Max nedsænkningsdybde: 40 m

Fås også til 1x230V.

Bilag:

Sikkerhedsregler

- Alt elektrisk arbejde skal udføres under tilsyn af en autoriseret el-installatør.

- Der gælder specielle regler ved installation i eksplosive omgivelser.

  1. Kontrollér, at løftemateriellet er i ordentlig stand.
  2. Vær klar over risikoen for elulykker.
  3. Anvend sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og sikkerhedsfodtøj.
  4. Undervurdér ikke risikoen for drukning.
  5. Førstehjælps-/forbindskasse skal være på stedet.

ADVARSEL! Løft altid pumpen i dens bærehåndtag eller løfteøjer, aldrig i motorens elkabel eller i slangen.

ADVARSEL! Alt elektrisk udstyr skal være tilsluttet til jord. Dette gælder for både pumpeudstyr og for evt. overvågningsudstyr. Manglende agtpågivenhed overfor denne advarsel kan medføre en dødsulykke. Kontrollér, at jordledning er korrekt forbundet ved at afprøve den.

NB! Kontrollér, at kontroludstyret, der er indbygget i produktet, er korrekt tilsluttet.

ADVARSEL! Pas på startrykket, som kan være ret voldsomt.

ADVARSEL! Kontrollér, før der foretages arbejde på pumpen, at pumpens strømforsyning er afbrudt og at den ikke kan igangsættes.

ADVARSEL! Hvis en tætning lækker, kan oliehuset være under tryk. Hold en klud over oliehusets studs for at forhindre sprøjt.

ADVARSEL! Hvis der har været lækage, kan statorhuset være under tryk. Hold en klud over inspektionsskruen for at forhindre sprøjt.

ADVARSEL! Slidte pumpehjul har ofte meget skarpe kanter.

Bilag:

Transport og læsning

Vægt: 18kg

Højde: 530mm

Bredde: 200mm

Pumpen kan transporteres og oplagres både stående og liggende. Kontrollér, at den ikke kan rulle eller vælte.

Løft altid pumpen i dens bærehåndtag eller løfteøjer, aldrig i motorens elkabel eller i slangen.

Drivmidler

3x400V, 50Hz:

Mærkeeffekt: 1,0kW

Mærkestrøm: 2,2Amp

1x230V, 50Hz:

Mærkeeffekt: 1,1kW

Mærkestrøm: 6,5Amp

Start/kørsel af maskinen

Startes ved at tilslutte forsyningen.

Kontrollér omdrejningsretningen. Pumpehjulet skal rotere med uret, set fra oven. Når pumpen startes, vil den rykke i modsat retning af den, som pumpehjulet drejer.

Pumpens omdrejningsretning; Ombyt to faseledere, hvis pumpehjulet ikke roterer med uret set fra oven. Drejer pumpehjulet i den forkerte retning, nedsættes pumpens kapacitet og motoren kan blive overbelastet. Pumpens rotationsretning skal kontrolleres ubelastet, hver gang pumpen igen er blevet tilsluttet.

Stop af maskinen

Stoppes ved at afbryde forsyningen.

Vedligeholdelse

Rengøring: Hvis pumpen har været i drift i meget snavset vand, bør den enten køre et stykke tid i rent vand eller spules

igennem via udløbsstudsen. Hvis mudder, cement eller lignende snavs lades tilbage i pumpen, kan det tilstoppe pumpehjulet og tætningerne og dermed forhindre pumpen i at fungere.

Et fastfrosset pumpehjul kan tøs op ved at lade pumpen stå neddykket i væsken i en kort periode inden den startes. Brug aldrig en åben flamme til at tø pumpen op.

Ved længere tids opbevaring skal pumpen beskyttes mod fugt og hede.

Efter længere tids opbevaring, skal pumpen efterses før den tages i drift.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Installeret på visse måder samt ved visse driftspunkter på pumpens kurve, kan støjniveauet 70 dB, eller et for den aktuelle pumpe angivet støjniveau, overskrides.

Personlige værnemidler

Anvend sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og sikkerhedsfodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.