Anvendelse

Pladevibratorer må kun anvendes til de nedenstående komprimeringsopgaver under overholdelse af betjenings- og servicevejledningen, de almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretslige regler samt de specifikke bestemmelser, der gælder i det pågældende land.

Som korrekt brug gælder komprimering af:

- sand

- grus

- skærver

- forskellige jordbindingsmaterialer

- betonbelægninger

Enhver anden anvendelse af pladevibratoren betegnes som ukorrekt brug, idet operatøren da alene bærer ansvaret for en sådan anvendelse.

Sikkerhedsregler

  1. Brugeren skal være fyldt 18 år
  2. Maskinen må kun anvendes til komprimeringsarbejde under overholdelse af producentens drifts- og sikkerhedsanvisninger.

Påfyldning af brændstof skal foretages ved stoppet motor og på en sådan måde, at brændstoffet ikke kan komme i forbindelse med varme dele eller løbe ud på jorden.

Der skal bære sikkerhedssko.

Maskinen skal føres på en sådan måde, at kvæstelser af hænder mod faste genstande undgås.

Maskinen må kun anvendes med samtlige sikkerhedsanordninger på plads og i orden.

Der må kun anvendes original reservedelse.

Transport og læsning

Læsning med kran

Pladevibratoren standses

Manøvrearmen hæves så højt som muligt og låses med låsebeslaget

Løft aldrig pladevibratoren i manøvrearmen

Sæt kranens løftekrog i beskyttelsesrammen

Anvend kun løftegrej og kran med tilstrækkelig løftekapacitet!

Løft pladevibratoren op på transportmidlet.

Gå aldrig ind under den løftede last.

Drivmidler

Drivmiddel: Diesel

Motorolie: SAE 10W- 40

Gear: Hydraulikolie ifølge ISO VG

Vibrator: Fuldsyntetisk gearolie API GL-5/GL-4

Fedtsmøresteder: Højtryksfedt (lithiumfedt) DIN 51825-KPF2

Start/kørsel af maskinen

Hele vibratoren kontrolleres for åbenlyse skader.

Samtlige skruesamlinger kontrolleres for, om de er spændt fast, og efterspændes om nødvendigt.

Brændstofbeholdningen kontrolleres, og der påfyldes om nødvendigt ekstra brændstof

Motoroliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om nødvendigt motorolie

Sæt gashåndtaget i fuld gas position.

Tændingsnøgle sættes i tændingslåsen og drejes til pos. 1

Tændingsnøgle drejes til pos. 2

Så snart motoren kører slippes nøglen.

Lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter

Stop af maskinen

Før gashåndtaget tilbage og lad

motoren gå i tomgang i et par minutter.

Stands motoren ved at trække gashåndtaget

helt tilbage.

Tændingsnøgle drejes fra pos. 1 til pos. 0

Træk nøglen ud.

Vedligeholdelse

  1. Kontroller daglig motoroliestand. Evt. efterfyld. Olien skal være til øverste mærke på oliepinden.
  2. Kontroller luftfilter Jævnlig, op til flere gange om dagen i meget støvet arbejde. Rens for støv og snavs.
  3. Motorens køleribber kontrolleres, evt. renses om nødvendigt.
  4. maskinen kontrolleres for skader, og repareres om nødvendigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau: 95,5 dB(A) på operatørpladsen (ISO

Hånd-arm-vibration (vægtet effektiv-værdi for accelerationen af styre-bøjlen, målt iht. ISO 8662, del 1, i m/s²) = 5,3

Personlige værnemidler

Brugeren skal anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn og sikkerhedsfodtøj samt handsker. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.