Anvendelse

Pladevibratoren er egnet til komprimering af næsten alle jordbundstyper, både ved udgravninger og ved komprimering af flader. Desuden kan den anvendes til fastbankning af brosten og betonformsten under anvendelse af sideplader indtil 75 cm (tilbehør). Stærkt klæbrig eller frossen jordbund egner sig ikke til komprimering. En maks. hældning på 25 grader må ikke overskrides.

Sikkerhedsregler

Generell:

 1. Brugeren skal være fyldt 18 år
 2. Maskinen må kun anvendes til komprimeringsarbejde under overholdelse af producentens drifts- og sikkerhedsanvisninger.

Drift:

 1. Påfyldning af brændstof skal foretages ved stoppet motor og på en sådan måde, at brændstoffet ikke kan komme i forbindelse med varme dele eller løbe ud på jorden.
 2. I maskinens umiddelbare omgivelser er anvendelse af åben ild samt rygning forbudt.
 3. Hænder, fødder og beklædningsgenstande skal holdes borte fra de bevægelige dele. Der skal bæres sikkerhedssko.
 4. Maskinen skal føres på en sådan måde, at kvæstelser af hænder mod faste genstande undgås.
 5. Maskinen må kun anvendes med samtlige sikkerhedsanordninger på plads og i orden.
 6. Der må kun anvendes original reservedelse. Ændringer ved maskinen inkl. justering af det af producenten indstillede maksimale motoromdrejningstal må kun foretages med udtrykkelig tilladelse fra firmaet Wacker. Ved misligeholdelse bortfalder enhver garanti.

Transport og læsning

 1. Ved transport skal motoren altid være slukket.
 2. Til transport af maskinen må kun anvendes egnet løftegrej med en min. løfteevne på 500 kg.
 3. Til læsning og transport af maskinen med kran skal der benyttes egnet løftegrej på de monterede kroge.
 4. Vær opmærksom på at personer ikke kan komme til skade hvis maskinen vælter, skrider eller hvis maskindele springer op eller ned.
 5. På transportkøretøjer skal maskinen sikres mod at rulle, skride eller vælte
 6. Godkendt løftegrej befæstiges på det hertil monterede centralophæng, som er monteret præcis i maskinens tyngdepunkt, men kan flyttes bagud hvis maskinhøjden påkræver dette (tilspændingsmoment = 85 Nm)

Mål mm: L 1700 - B 600 - H 1150

Vægt kg: 410

Drivmidler

Dieselbrændstof

 1. Påfyld kun brændstof med stoppet motor.
 2. Påfyld aldrig brændstof i nærheden af åben ild eller gnistdannelse og ryg ikke.
 3. Brug kun rent brændstof og rene påfyldningsdunke.
 4. Spild ikke brændstof

Motorolie:

 1. Kontrolleres ved målepinden, om nødvendigt efterfyldes med en HD kvalitetsolie SAE 10W-40 gennem påfyldningsstudsen.
 2. Under kontrol af oliestanden skal maskinen stå vandret og motoren skal være stoppet.

Start/kørsel af maskinen

Elektrisk start:

 1. Gashåndtaget drejes i fuld-kraft-position.
 2. Drej nøglen i tændingskontakten i driftsstilling (ladekontrollampen lyser). Tryk startknappen og hold den inde indtil motoren kører. OBS: ved gentagelse af startforsøg ventes indtil motoren er standset.
 3. Umiddelbart efter start slukker ladekontrollampen og bippetonen stopper. Efter start skal motoren køre i 2 min. i tomgang.
 4. Dekompressionsautomatikken må ikke aktiveres ved løbende motor.
 5. Motoren bringes på højeste omdrejningstal og luftindikatoren kontrolleres (rens luftfilteret om nødvendigt).

Kold start:

 1. Ved temperaturer under ca. -5 grader C skal motoren få starthjælp.
 2. Sæt gashåndtaget i stilling "fuld gas".
 3. Drej dekompressionsarmen til en vilkårlig stilling før startposition.
 4. Fjern snavs fra området omkring doseringsindretningen og træk dækslet af.
 5. Fyld tyndflydende smøreolie i op til den øverste kant. Sæt dækslet på og tryk det kraftigt indefter. Det er nødvendigt at lave præcis to påfyldninger efter hinanden.
 6. Drej dekompressionsarmen til anslaget.
 7. Start derefter straks motoren.

Stop af maskinen

 1. Motoren må aldrig standses med dekompressionsautomatikken, da dette uværgerligt medfører skader på ventildrev og dekompressionsanordning.
 2. Gashåndtaget trækkes tilbage til anslaget.
 3. Efter motoren er standset sættes startnøglen i stop-stilling, kontrollampen slukker.

Vedligeholdelse

 1. Luftfilterindikator: bring motoren kortvarigt på fuld omdrejningstal. Hvis gummibælgen herved trækker sig sammen og dækker det grønne felt, skal luftfilteranlægget rengøres. Under støvede forhold skal gummibælgen kontrolleres flere gange om dagen.
 2. Hvis filterelementet er tilstoppet med tørt støv, kan patronen bankes ren.
 3. Rens ikke filterpatronen med trykluft - fare for beskadigelse.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

 1. Lydtryksniveau ved betjeningspladsen LpA 90 dB(A).
 2. Lydværdien er beregnet iflg. ISO 3744 for lydeffektniveau (LwA) hhv. ISO 6081 for lydtryksniveau (LpA) ved betjeningspladsen.
 3. Den vægtede effektværdi for accellerationen beregnet iflg. ISO 8662, del 1, udgør 6 m/s2.
 4. Lyd- og vibrationsangivelserne er beregnet ved brug af maskinen på stenbelægninger ved nominelt omdrejningstal for drivmotoren.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.