Anvendelse

Maskinen anvendes til komprimering af råjord, bundsikringsgrus, stabilgrus m.m. ved bl.a bygning af veje, fortove, terrasser, stier, fundering, udgravninger, anlægsarbejder m.m.

Sikkerhedsregler

  1. Stop motoren før påfyldning af brændstof. Tør evt. brændstof af tankens udvendige flader.
  2. Påfyldning af brændstof i nærheden af varmekilder eller åben ild er forbudt.
  3. Start ikke motoren på et sted med risiko for brandfarlige eller eksplosive dampe.
  4. Maskinen må ikke anvendes i et lukket lokale uden ventilation.
  5. Maskinen må kun betjenes af personer der er over 18 år.
  6. Uvedkommende forbydes adgang til og betjening af maskinen.
  7. Føreren skal dagligt før arbejdet påbegyndes kontrollere og sikre, at alle maskinens betjeningshåndtag og greb virker korrekt.
  8. I tilfælde af teknisk uheld ring da straks til V. Løwener 43200300
  9. Maskinføreren har pligt til at sikre, at uvedkommende personer ikke opholder sig inden for maskinens arbejdsområde. Føreren bør også tilkendegive manøvreringer der udgør en risiko / fare for de personer der arbejder i nærheden af maskinen.
  10. Undersøg om der er nedgravede kabler, gas, vandledninger, kloakledninger eller bløde områder i området før arbejde påbegyndes.
  11. Vær opmærksom på at komprimering i nærheden af bygninger kan give revne skader i disse.
  12. Brand slukkes med pulverslukker eller tildækning med tæppe eller presenning. Brug ikke vand.
  13. Arbejde på skrænter / skråninger skal altid ske med stor forsigtighed. Se instruktionsbogen.
  14. Udvis altid stor forsigtighed ved arbejde i udgravninger (sammenstyrtning, udluftning - FARE ).
  15. Læs altid instruktionsbogen hvis du er i tvivl.

Transport og læsning

Fastspænd altid maskinen før transport. Se instruktionsbogen for yderligere information.

Transportdata

Vægt : 331 kg (366 kg el-start )

Længde : 900 mm

Bredde : 450 - 750 mm

Højde : 1070 mm

Drivmidler

Brændstof: Diesel, 3,5 liter

Motorolie: 15W40

Hydraulik: ISO 46

Start/kørsel af maskinen

Manuel start

  1. Skub dekomprimeringshåndtaget mod anslag - hørligt indgreb.
  2. Stil gashåndtaget på fuld gas.
  3. Sæt starthåndtaget i indgreb.
  4. Drej starthåndtaget langsomt indtil det går i indgreb og derefter med tiltagende hastighed i mindst 5 omgange til motoren starter.
  5. Træk starthåndtaget ud når motoren er startet og parker det i holderen på maskinen.
  6. Stil gashåndtaget på MIN omdrejninger i nogle få minutter før arbejde påbegyndes
  7. PS Brug aldrig startspray

- FARE FOR ULYKKE

Elektrisk start

  1. Stil gashåndtaget på fuld gas.
  2. Drej tændingsnøglen til start position og start motoren.
  3. Stil gashåndtaget på MIN omdrejninger og lad motoren køre nogle minutter før arbejdet påbegyndes.
  4. PS Brug aldrig startspray

- FARE FOR ULYKKE.

Stop af maskinen

Lad motoren køle af i nogle minutter før den stoppes.

Vedligeholdelse

  1. Kontrol af væskeniveau skal ske når maskinen står vandret. Korrekt niveau er mellem MIN og MAX mærkerne.
  2. Brændstoftanken bør altid fyldes op ved dagens slutning.
  3. Se i øvrigt instruktionsbogen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

  1. Støjniveau

LpA lydtryk 97 dB(A)

LwA lydbølge 105,5 dB(A) std.

  1. Vibrationer

Betjeningshåndtag mindre end 4,8 m/sek

Personlige værnemidler

Bær altid sikkerhedssko, høreværn og hjelm.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.