Anvendelse

Pladevibratorer må kun anvendes til de nedenstående komprimeringsopgaver under overholdelse af betjenings- og servicevejledningen, de almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretslige regler samt de specifikke bestemmelser, der gælder i det pågældende land.

Som korrekt brug gælder komprimering af:

- sand

- grus

- skærver

- forskellige jordbindingsmaterialer

- betonbelægninger

Enhver anden anvendelse af pladevibratoren betegnes som ukorrekt brug, idet operatøren da alene bærer ansvaret for en sådan anvendelse.

Sikkerhedsregler

  1. Brugeren skal være fyldt 18 år
  2. Maskinen må kun anvendes til komprimeringsarbejde under overholdelse af producentens drifts- og sikkerhedsanvisninger.

Påfyldning af brændstof skal foretages ved stoppet motor og på en sådan måde, at brændstoffet ikke kan komme i forbindelse med varme dele eller løbe ud på jorden.

Der skal bære sikkerhedssko.

Maskinen skal føres på en sådan måde, at kvæstelser af hænder mod faste genstande undgås.

Maskinen må kun anvendes med samtlige sikkerhedsanordninger på plads og i orden.

Der må kun anvendes original reservedelse.

Transport og læsning

Læsning med kran

Pladevibratoren standses

Manøvrearmen hæves så højt som muligt og låses med låsebeslaget

Løft aldrig pladevibratoren i manøvrearmen

Sæt kranens løftekrog i beskyttelsesrammen

Anvend kun løftegrej og kran med tilstrækkelig løftekapacitet!

Løft pladevibratoren op på transportmidlet.

Gå aldrig ind under den løftede last.

Drivmidler

Drivmiddel: Normalbenzin, blyfri

Motorolie: SAE 10W- 40

Gearolie: Hydraulikolie ifølge ISO VG

Vibrator: Fuldsyntetisk gearolie API GL-5/GL-4

Fedtsmøresteder: Højtryksfedt (lithiumfedt) DIN 51825-KPF2

Start/kørsel af maskinen

Helle vibratoren kontrolleres for åbenlyse skader.

Samtlige skruesamlinger kontrolleres for, om de er spændt fast, og efterspændes om nødvendigt.

Brændstofbeholdningen kontrolleres, og der påfyldes om nødvendigt ekstra brændstof

Motoroliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om nødvendigt motorolie

Afbryderen stilles på ”Start”

Gashåndtaget skubbes ca. 1/3 i retningen fuldgas (venstre)

Brændstofshanen stilles i ”On” position

Choker aktiveres alt efter motor- og omgivelsestemperatur.

Ved kold motor og/eller lave temperaturer åbnes chokeren helt (til venstre)

Ved varm motor og/eller ved varmt vejr åbnes chokeren kun halvt.

Træk langsomt i starthåndtaget på rekylstarteren indtil der føles modstand

Lad håndtaget langsomt returnere til startposition, for derefter at trække kraftigt tilbage med begge hænder.

Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren.

Så snart motoren er startet, returneres starthåndtaget

langsomt til startpositionen.

Luk langsomt for chokeren (højre)og lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter

Stop af maskinen

Før gashåndtaget tilbage og lad motoren gå i tomgang i et par minutter.

Luk for brændstofshanen (OFF)

Stands motoren ved at stille afbryderen i stillingen ”Stop”

Vedligeholdelse

  1. Kontroller daglig motoroliestand. Evt. efterfyld. Olien skal være til øverste mærke på oliepinden.
  2. Kontroller luftfilter Jævnlig, op til flere gange om dagen i meget støvet arbejde. Rens for støv og snavs.
  3. Motorens køleribber kontrolleres, evt. renses om nødvendigt.
  4. maskinen kontrolleres for skader, og repareres om nødvendigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau: 96 dB(A) på operatørpladsen (ISO

Personlige værnemidler

Brugeren skal anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn og sikkerhedsfodtøj samt handsker. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.