Anvendelse

Maskinen er beregnet til komprimering af sand, grus (evt. grovgrus),

sammenpakket jord, magerbeton og bitumen-grus, mellem-

og finkornet samt brobelægninger.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der skal altid anvendes bæredygtige og stabile læsseramper i forbindelse med læsning.
 2. Kontrollér anslagspunkterne (bøjler, løfteøjer) inden de anvendes for beskadigelse og slitage. Beskadigede

dele skal straks udskiftes.

 1. Maskinen skal sikres, så den ikke sætter sig i bevægelse, glider eller vælter.
 2. Sørg for at ingen personer er i fare.

Ved læsning, forsurring og løftning af maskinen skal de dertil beregnede anslagspunkter altid anvendes.

Personer er i livsfare, hvis de:

• går ind under svævende last eller

• opholder sig under svævende last.

 1. Lås styrestangen ved læsning og transport.
 2. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 3. Til pålæsning af vibrationspladen placeres krankrogen i rørbøjlen.

Start/kørsel af maskinen

 1. Åbn benzinhanen.
 2. Drej stopknappen til position"/".
 3. Sæt gasregulatoren 1/3 af vejen mod positionen for fuld gas.
 4. Luk chokerarmen. Hvis motoren er kold, eller omgivelsestemperaturen er

lav, lukkes chokerarmen helt.

Hvis motoren er varm, eller omgivelsestemperaturener høj, åbnes chokerarmen halvt, eller den holdes helt åben.

 1. Træk langsomt i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand. Dette er „kompression“ punktet.
 2. Lad håndtaget gå tilbage til oprindelig position, og træk derefter hurtigt i startsnoren. Træk aldrig snoren helt ud.
 3. Efter at motoren er startet skal håndtaget have lov at gå tilbage

til oprindelig position, mens man stadig holder i starthåndtaget.

BEMÆRK: Motoren stopper automatisk, når oliestanden falder til under sikkerhedsgrænsen. Motoren kan ikke startesmed mindre oliestanden hæves til over den foreskrevne grænse.

Når motoren er i gang:

 1. Sæt gasregulatoren på tomgang.
 2. Lad motoren løbe varm i 1 til 2 min.
 3. Åbnes chokeren gradvist ved at chokerarmen drejes, indtil den til sidst er fuldt åbnet. Åbn aldrig chokerarmen helt med det samme, når motoren er kold eller omgivelsestemperaturen

er lav, da motoren ellers kan gå i stå.

Stop af maskinen

 1. Drej gasregulatoren til positionen for lave omdrejninger.
 2. Las motoren køre med lave omdrejninger i 1 til 2 min, før den standses.
 3. Drej stopknappen mod uret til position "0".
 4. Luk benzinhanen.
 5. Træk langsomt i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand. Lad derefter håndtaget gå tilbage. Denne operation er nødvendig for at forhindre, at udvendig, fugtig luft trækker ind i forbrændingskammeret.

Vedligeholdelse

 1. Rens maskine og motor.
 2. Check/påfyld evt. skift af motorolie.
 3. Rens og juster tændrør og elektrode.
 4. Rens filterkop.
 5. Rens/skift luftfilter.
 6. Check og juster ventilvandring.
 7. Fjern sod fra cylindertopstykke.
 8. Rens og juster karburator
 9. Fremkalder: Check/påfyld evt. skift af olie.
 10. Check gummipuffer.
 11. Check og juster kilerem.
 12. Check skrueforbindelser.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.