Anvendelse

TS 22 er et højkapacitetsanlæg, som arbejder med klinger op til Ø 1200 mm. Maksimum skæredybde er 53 cm

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, handsker og åndedrætsværn! Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Check altid at værktøjet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

- For komplet sikkerhedsinstruktion, kontakt Hilti

Transport og læsning

Vægt DS-TS22: 27 kg

Vægt DS-TS22C:31 kg

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

- Hilti Fuldservice dækker 2 år eller 200 driftstimer, når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

-


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.