Anvendelse

T100 tvangsblanderen er velegnet til alle mindre blandeopgaver og er specielt velegnet til blanding af cement og beton.

Rumindholdet er 100 liter, svarende til en blandekapacitet på 70 liter, dog afhæn-gig af blandingens sammensætning.

Tvangsblanderen er forsynet med to hjul og et støtteben og kan transporteres som en sækkevogn (kan leveres med hjul på håndtag). Egenvægten er 95 kg i tom tilstand, hvilket gør den let at løfte op på en bil og transportere den mellem for-skellige arbejdssteder

Sikkerhedsregler

· Før tvangsblanderen tilsluttes sikres det at elektrisk udstyr ikke er beskadiget på nogen måde.

· Tvangsblanderen er udstyret med en elektrisk anordning, som skal sikre at tvangsblanderen ikke kan benyttes uden afskærmning. Dette er et krav, som er understreget af ar-bejdstilsynet og enhver forsøg på at omgå benyttelse af af-skærmning er en overskridelse af gældende lovgivning.

· Spiralristen skal sikrer at materialet let kan kommes i blan-deren uden fare for operatøren, det anbefales generelt at blanderen stoppes under påfyldning. Spiralristen kan under drift rotere med tvangsblanderens blandearme, dette sikrer at legemsdele, tøj, redskaber o.lign. ikke kan komme i klemme mellem blandearme og rist.

· Under udtømning af blande produktet fra tvangsblanderen, åbnes bundlågen. Under denne proces roterer blandearme-ne, her er det meget vigtigt ikke at føre finger, arme eller andre legemsdele ind gennem lågen, da dette medfører fare for legemsbeskadigelse.

Transport og læsning

Tvangsblanderen er forsynet med to hjul og et støtteben og kan transporteres som en sækkevogn (kan leveres med hjul på håndtag). Egenvægten er 95 kg i tom tilstand, hvilket gør den let at løfte op på en bil og transportere den mellem for-skellige arbejdssteder

Drivmidler

El-tilslutningen er 230 volt vekselstrøm, med en effektforbrug på 1,5 kW. Tvangsblanderen er forsynet med et motorværn (nulspændingsudløser), der sik-rer, at maskinen ikke utilsigtet kan starte op f.eks. efter et strømsvigt

Start/kørsel af maskinen

Før tvangsblanderen tilsluttes sikres at elkomponenter er intakte og i godkendt stand.

El-tilslutningen er 230 volt vekselstrøm, med en effektforbrug på 1,5 kW. Tvangsblanderen er forsynet med et motorværn (nulspændingsudløser), der sik-rer, at maskinen ikke utilsigtet kan starte op f.eks. efter et strømsvigt

Tvangsblanderen placeres på et jævnt og stabilt underlag.

Det sikres at afskærmningen er korrekt placeret og sikkerhedsanordning er kor-rekt monteret.

Stop af maskinen

Det anbefales, at der dagligt efter endt brug foretages en rengøring af blandekar-ret med højtryksrenser. Første trin: ind gennem afskærmningsgitteret mens blan-deren kører. Andet trin: efter standsning af blanderen åbnes lågen og der kan spules lodret ned på blandekarret. Efter rengøringen sprøjtes karret med forskal-lings- eller formolie. Det anbefales, at foretage samme sprøjtning inden starten om morgenen, for at opnå en god slip-effekt.

Vedligeholdelse

Blandemøllen bør løftes op én gang om ugen eller ved hver femte rengøring for at undgå at den sætter sig fast.

Gearet er levetidssmurt og der skal derfor ikke skiftes olie.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

· Under udtømning af blande produktet fra tvangsblanderen, åbnes bundlågen. Under denne proces roterer blandearme-ne, her er det meget vigtigt ikke at føre finger, arme eller andre legemsdele ind gennem lågen, da dette medfører fare for legemsbeskadigelse.

· Ved blanding af materialer, der afgiver farlige dampe/støv, skal der anvendes tætsluttende låg. Et tætsluttende låg kan leveres som ekstraudstyr.

· Lydniveauet under drift er målt til 70 dbA 1 meter fra tvangsblanderen.

Kontakt VM Blandere 0045 97333046 post@vmblandere.dk


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.