Anvendelse

STARING SM 84 er en tvangsblander, som er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi inden for området, og som kan opfylde alle de krav, der stilles til en moderne byggeplads. Som et resultat af et mangeårigt, intensivt udviklingsarbejde inden for blanderteknologi har STARING SM 84 en høj kapacitet samt en enkel og nem betjening.

Sikkerhedsregler

Enhver person som beskæftiger sig med opstilling, start, betjening, vedligeholdelse og reparation af blanderen, skal have læst og forstået betjeningsvejledningen.Enhver bruger af blanderen er ansvarlig for, at det kun er kvalificerede personer, der er blevet oplært i driften af blanderen, som betjener,vedligeholder eller reparerer den. Blanderen er beregnet til blanding af beton og mørtel. Der kan også blandes faste stoffer med eller uden tilsætning af vand eller andet tilslag.

Blanderen må kun anvendes til ovennævnte formål og må ikke anvendes til blanding af brændbare eller eksplosive materialer. Ligeledes er den ikke beregnet til blanding af levnedsmidler.

Blanderen må ikke bruges i rum, hvor der er risiko for eksplosive luftarter.

Blanderen må ikke tilsluttes en almindelig stikkontakt.Tilslut til speciel kontakt ( f.eks.byggestrømsfordeler med HFI-relæ ). Der skal anvendes kabler med stik ifølge gældende regler. I tilfælde af defekt kabel eller stik må blanderen ikke sættes i drift. Der må kun anvendes sikkerhedsmæssige fejlfri kabler og stik.

Ved ukyndig og forkert anvendelse og betjening kan der opstå fare i forbindelse med blanderen.

Dette er forbudt. Brugerne skal undgå at anvende blanderen på en sådan måde, at det eksisterende sikkerhedsudstyr ikke virker eller bliver sat ud af drift.

Blanderen må kun anvendes, når sikkerhedsudstyret er i hel og ubeskadiget stand.

Blanderen er forsynet med magnetisk sikkerhedskontakt på låg.

Transport og læsning

Ved transport af blanderen bedes De bemærke følgende anvisninger:

*Når blanderen transporteres på køretøjer, skal den fastgøres omhyggeligt med velegnede fastgøringsgrej, således transporten er sikker.

*Manuel transport af blanderen.

*Blanderen er ikke velegnet til transport med kran- eller gaffeltruck.

Start/kørsel af maskinen

Før blanderen sættes igang, skal følgende henvisninger følges:

*Kontroller om tilslutningskablet er intakt, hvis ikke skiftes det ud.

*Kontroller om der er fremmedlegemer i blandekarret. Disse skal i så fald fjernes.

*Kontroller om blandeskovlene er fastspændte for at undgå, at blanderen beskadiges.

*Blanderen skal placeres så vandret som muligt.

*Blanderen startes på kontakten.

*Sikkerhedslåg SKAL være slået ned ellers vil blanderen ikke starte/køre p.g.a. magnetisk sikkerhedsafbryder.

grøn trykknap = start

rød trykknap = stop

*Efter tilslutning skal blandeskovlenes omdrejningsretning kontrolleres.

*Pile med omløbsretningen er påsat blanderen. *Blandeskovlene skal køre med uret. Ifyldning og tømning må kun ske når maskinen kører, for at undgå blanderen beskadiges.

Vedligeholdelse

Vedrørende rengøring og vedligeholdelse af

blanderen bedes følgende anvisninger og

anbefalinger bemærkes.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.