Anvendelse

Som et resultat af et mangeårigt, intensivt udviklingsarbejde inden for blanderteknologi har SM 320 en høj kapacitet samt en enkel og bekvem betjening.

Sikkerhedsregler

*Enhver person som beskæftiger sig med opstilling, start, betjening, vedligeholdelse og reparation af

blanderen, skal have læst og forstået betjeningsvejledningen.

*Enhver bruger af blanderen er ansvarlig for, at det kun er kvalificerede personer, der er blevet oplært i driften af blanderen , som betjener, vedligeholder eller reparerer den.

*Blanderen er beregnet til blanding af beton og mørtel.Der kan også blandes faste stoffer med eller uden tilsætning af vand eller andet tilslag.

*Blanderen må kun anvendes til ovennævnte formål og må ikke anvendes til blanding af brændbare eller eksplosive materialer. Ligeledes er den ikke beregnet til blanding af levnedsmidler.

*Blanderen må ikke bruges i rum, hvor der er risiko for eksplosive luftarter.

*Blanderen må ikke tilsluttes en almindelig stikkontakt.Tilslut til speciel kontakt ( f.eks.byggestrømsfordeler med HFI-relæ ). Der skal anvendes kabler med stik ifølge gældende regler. I tilfælde af defekt kabel eller stik må blanderen ikke sættes i drift. Der må kun anvendes sikkerhedsmæssige fejlfri

kabler og stik.

*Ved ukyndig og forkert anvendelse og betjening kan der opstå fare i forbindelse med blanderen. Dette er forbudt.

*Brugerne skal undgå at anvende blanderen på en sådan måde, at det eksisterende sikkerhedsudstyr ikke virker eller bliver sat ud af drift.

*Blanderen må kun anvendes, når sikkerhedsudstyret er i hel og ubeskadiget stand.

Transport og læsning

*Ved transport af blanderen ved hjælp af løftegrej, skal blanderen altid løftes i de anslagspunkter, der er beregnet til formålet.

*Kontroller løftegrejets løftekapacitet (forkert løft samt brug af beskadigede kæder og tove kan forårsage svære skader.

*VED BUGSERING AF BLANDER ER MAX. TILLADTE HASTIGHED 30 KM/T.

Start/kørsel af maskinen

*Blanderen startes på kontakten :

grøn trykknap = start

rød trykknap = stop

*Efter tilslutning skal blandeskovlenes omdrejningsretning kontrolleres.

*Pile med omløbsretningen er påsat blanderen.

*I tilfælde af forkert omdrejningsretning skal denne ændres ved, at bytte to af tre faser. Dette må kun foretages af kvalificerede personer.

*Såfremt stikket er forsynet med fasevender, skal omdrejningsretningen ændres ved at dreje fasevender 180°.

*Hver gang blanderen flyttes, skal omdrejningsretningen kontrolleres.

*Ifyldning og tømning må kun ske når maskinen kører, for at undgå af blanderen beskadiges.

Vedligeholdelse

Vedrørende rengøring og vedligeholdelse af blanderen bedes følgende anvisninger og anbefalinger bemærkes.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.