Anvendelse

Som et resultat af et mangeårigt, intensivt udviklingsarbejde inden for blanderteknologi har STARING SM125 en høj kapacitet samt en enkel og bekvem betjening.

Sikkerhedsregler

Enhver person, der beskæftiger sig med opstilling, start, betjening, vedligeholdelse og reparation af blanderen, skal have læst og forstået betjeningsvejledningen.

Enhver bruger af blanderen er ansvarlig for, at det kun er kvalificerede personer, der er blevet oplært i driften af blanderen , der betjener, vedligeholder eller reparerer den.

Blanderen er beregnet til blanding af beton og mørtel, samt ildfaste materialer (min. 2,2kW motor).

Der kan også blandes faste stoffer med eller uden tilsætning af vand eller andet tilslag.

Blanderen må kun anvendes til ovennævnte formål og må ikke anvendes til blanding af brændbare eller

eksplosive materialer. Ligeledes er den ikke beregnet til blanding af levnedsmidler.

Blanderen må ikke bruges i rum, hvor der er risiko for eksplosive luftarter.

Blanderen må ikke tilsluttes en almindelig stikkontakt.Tilslut til speciel kontakt ( f.eks.byggestrømsfordeler med HFI-relæ ). Der skal anvendes kabler med stik ifølge gældende regler. I tilfælde af defekt kabel eller stik må blanderen ikke sættes i drift. Der må kun anvendes sikkerhedsmæssige fejlfri kabler og stik. Ved ukyndig og forkert anvendelse og betjening kan der opstå fare i forbindelse med blanderen.

Dette er forbudt.

Transport og læsning

Ved transport af blander bedes De bemærke følgende anvisninger:

*Når blanderen transporteres på køretøjer, skal den fastgøres omhyggeligt med velegnede fastgøringsgrej, således

transporten er sikker.

*Ved bugsering af blander er max. tilladte hastighed 30 km/t.

Start/kørsel af maskinen

Før blanderen sættes i gang, skal følgende henvisninger følges:

*Kontroller om tilslutningskablet er intakt, hvis ikke skiftes det ud.

*Kontroller om der er fremmedlegemer i blandekarret. Disse skal i så fald fjernes.

*Kontroller om blandeskovlene er fastspændte for at undgå, at blanderen beskadiges.

*Blanderen skal placeres så vandret som muligt.

*Sikkerhedslåg SKAL være slået ned ellers vil blanderen ikke starte/køre p.g.a. magnetisk sikkerhedsafbryder.

*Blanderen startes på kontakten:

grøn trykknap = start

rød trykknap = stop

*Efter tilslutning skal blandeskovlenes omdrejningsretning kontrolleres. Pile med omløbsretningen er påsat blanderen.

*I tilfælde af forkert omdrejningsretning skal denne ændres ved, at bytte to af de tre faser. Dette må kun foretages af kvalificerede personer.

*Såfremt stikket er forsynet med fasevender, skal omdrjningsretningen ændres ved at dreje fasevender 180°.

*Hver gang blanderen flyttes, skal omdrejningsretningen kontrolleres.

*Ifyldning og tømning må kun ske når maskinen kører, for at undgå at blanderen beskadiges.

Vedligeholdelse

Vedrørende rengøring og vedligeholdelse af blanderen bedes følgende anvisninger og anbefalinger bemærket.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik