Anvendelse

STARING SM 100 er en tvangsblander, som er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi inden for området, og som kan opfylde alle de krav, der stilles til en moderne byggeplads. Som et resultat af et mangeårigt, intensivt udviklingsarbejde inden for blanderteknologi har STARING SM 100 en høj kapacitet samt en enkel og nem betjening.

Sikkerhedsregler

Enhver person som beskæftiger sig med opstilling, start, betjening, vedligeholdelse og reparation af blanderen, skal have læst og forstået betjeningsvejledningen. Enhver bruger af blanderen er ansvarlig for, at det kun er kvalificerede personer, der er blevet oplært i driften af blanderen,som betjener,vedligeholder eller reparerer den. Blanderen må kun anvendes til ovennævnte formål og må ikke anvendes til blanding af brændbare eller eksplosive materialer. Ligeledes er den ikke beregnet til blanding af levnedsmidler. Blanderen må ikke bruges i rum, hvor der er risiko for eksplosive luftarter.Blanderen må ikke tilsluttes en almindelig stikkontakt.Tilslut til speciel kontakt ( f.eks.byggestrøms-

fordeler med HFI-relæ ). Der skal anvendes kabler med stik ifølge gældende regler. I tilfælde af defekt kabel eller stik må blanderen ikke sættes i drift. Der må kun anvendes sikkerhedsmæssige fejlfri kabler og stik.

Ved ukyndig og forkert anvendelse og betjening kan der opstå fare i forbindelse med blanderen. Dette er forbudt. Brugerne skal undgå at anvende blanderen på en sådan måde, at det eksisterende sikkerhedsudstyr ikke virker eller bliver sat ud af drift. Blanderen må kun anvendes, når sikkerhedsudstyret er i hel og ubeskadiget stand.

Transport og læsning

Ved transport af blander bedes De bemærke følgende anvisninger:

- Når blanderen transporteres på køretøjer, skal den fastgøres omhyggeligt med velegnede fastgøringsgrej, således transporten er sikker.

Drivmidler

Ikke oplyst.

Start/kørsel af maskinen

Blanderen startes på kontakten :

grøn trykknap = start

rød trykknap = stop

Efter tilslutning skal blandeskovlenes omdrejningsretning kontrolleres.

Pile med omløbsretningen er påsat blanderen.Blandeskovlene skal køre med uret.

I tilfælde af forkert omdrejningsretning skal denne ændres ved, at bytte to af de tre faser. Dette må kun foretages af kvalificerede personer. Hver gang blanderen flyttes, skal omdrejningsretningen kontrolleres.

Ifyldning og tømning må kun ske når maskinen kører, for at undgå at blanderen beskadiges.

Stop af maskinen

Ikke oplyst.

Vedligeholdelse

Udover de specielle foreskrevne vedligeholdelsesarbejder skal blanderen mindst én gang dagligt kontrolleres visuelt, således at slid og funktionsfejl

kan blive konstateret. Dette gælder specielt for:

-bevægelige dele

-skruesamlinger

-sikkerhedsudstyr

-beskyttelsesudstyr

-kabler, stiktilslutninger og kontakter

-for høj grad af tilsmudsning.

I forbindelse med vedligeholdeses- og reparationsarbejde skal strømmen til blanderen afbrydes fra nettet, og det skal sikres, at blanderen ikke tilsluttes

igen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.