Anvendelse

• Blandemaskinen kan benyttes både professionelt og hjemme til blanding af mørtel, klæbestoffer, gips, fugematerialer, spartelmasse, bestrygningsmasse, kalk, plastmaterialer, granulater, epoxyharpiks og ildfaste materialer.

• Til korrekt brug hører også, at de fra producenten angivne drifts-, vedligeholdelses- og idriftsættelsesbetingelser bliver overholdt, og at sikkerhedsanvisningerne bliver fulgt.

• Enhver brug derudover, især blandingen af eksplosivstoffer ( Enhver brug derudover, især blandingen af eksplosivstoffer) og brug indenfor levnedsmiddelområdet, hører ikke ind under anvendelsesområderne. For beskadigelser af enhver art, der skulle resultere herfra, tager producenten ikke risikoen, kun brugeren kan drages til ansvar.

Sikkerhedsregler

• Gør Dem kendt med apparatet før brug ved hjælp af betjeningsvejledningen.

• Anvend apparatet ikke til formål, som det ikke er beregnet til (se "Formålsbestemt anvendelse").

• Vær opmærksom. Vær opmærksom på hvad De har med at gøre. Vær fornuftigt ved arbejdet. Anvend apparatet ikke, når De er træt eller under indflydelse af rusmidler, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uagtsomhed ved anvendelse af apparatet kan medføre alvorlige læsioner.

• Undgå berøring med cement eller tilsætningsstoffer samt indånding (støvudvikling) eller indtagelse. Benyt personligt beskyttelsesudstyr (handsker, beskyttelsesbriller, støvmaske)

forbindelse med påfyldning og tømning af blandetromlen.

• Blandemaskinen bør kun opstilles og drives på en fast og jævn underflade (sikker mod kipning).

• Opstillingspladsen skal være fri for ting, der kan snubles over.

• Der skal sørges for gode lysforhold.

• Brugeren er ansvarlig for tredjemand i arbejdsområdet.

• Børn skal holdes væk fra apparatet.

• Unge mennesker under 16 år må ikke betjene blandemaskinen.

• Blandemaskinen må kun bruges til de arbejdsopgaver, som er opført i afsnittet ”Korrekt brug og anvendelsesområder”.

• Maskinen eller dele af maskinen må ikke forandres.

• Beskadigede dele eller dele, som er i stykker skal udskiftes med det samme.

• Idriftsættelsen af blandemaskinen må kun ske med de fuldstændigt forhåndsværende sikkerhedsmekanismer.

• Det er nødvendigt at tage netafbryderen af inden:

- Flytning eller transport

- Rengøring, vedligeholdelses- eller eftersynsarbejder

Transport og læsning

Blandemaskinen kan skride ud af stilling ved kørestart og bremsing. Du må sikre blandemaskinen omhyggelig.

Dimensioner: 72 cm X 119 cm X 69 cm

Drivmidler

230 V, 50 Hz, 2760 min-1, 8,7 A

2000 W

Start/kørsel af maskinen

Husk altid at forsikre Dem, at:

− alle beskyttelsesmekanismer på blandemaskinen er korrekt monteret.

− alle sikkerhedsanvisninger er blevet fulgt.

• Motoren må kun sættes i drift og tages ud af drift via kontakten.

Stop af maskinen

• Motoren må kun sættes i drift og tages ud af drift via kontakten.

• Ved strømafbrydelse kobler maskinen automatisk fra. For at tage maskinen i drift igen bør kontakten trykkes på ny.

Vedligeholdelse

• Maskinen skal tages ud af drift og netstikket tages fra når vedligeholdelsesarbejde foretages. Under vedligeholdelsesarbejde må maskinen ikke tages i drift.

• Beskyttelsesudstyr, der er fjernet på grund af vedligeholdelsesarbejde, bør monteres forskriftsmæssigt igen.

• Vedligeholdelsesarbejde ved elektriske dele af maskinen eller ved dele, der vedrører det elektriske monteringsrum, skal udføres af producenten hhv. af firmaer foreslået af producenter.

• Der må kun bruges originale reservedele, og de må ikke forandres. Ellers tages intet ansvar!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudt
Vægt: 80 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
80 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.