Anvendelse

Den kørende vejtromle er beregnet for kompakteringsopgaver af middelstort og stort omfang inden for vejbygning (opførelse af motorveje og landeveje, anlæggelse af jernbaner og lufthavnsområder) og i byggesektoren (industrizoner osv.)

Sikkerhedsregler

- Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

- Føreren skal have læst og sat sig ind i den med maskinen udleverede instruktionsbog og af sagkyndige være fuldt instrueret i maskinens brug, dens instrumenter og betjeningsorganer.

- Ved retningsskift vær altid opmærksom på andre personer og maskiner.

- Vær opmærksom på risikoen for væltning ved arbejde i nærheden af udgravninger, grøfter og lignende.

- Forcer således aldrig en skråning på tværs af hældningen, da risikoen for væltning er stor.

- Ved væltning bliv i maskinen. Førerhuset er væltningssikkert.

- Brug de til formålet indrettede trin og håndtag til ind- og udstigning af maskinen.

- Under arbejdet med maskinen, skal føreren sidde i sædet, som skal være indstillet til ham. Føreren bør være fastspændt med sikkerhedssele.

Transport og læsning

 1. Mellem arbejdsområderne og væk fra de offentlige veje kan tromlen køre selv.
 2. Læsning af tromlen udføres bedst via en kørerampe. Hvis en sådan ikke er til rådighed, udføres den vha. en kran. Tovene trækkes igennem ophængningsøjer.
 3. 9.4 i manual).
 4. Tromlen fastgøres til transportkøretøjet og sikres mekanisk mod både vertikal og horisontal bevægelse samt mod væltning. Der skal være anbragt hjulklodser under hjulene.

Start/kørsel af maskinen

Se afsnit

 1. 8.1. i manual.

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt. olie- og vandlækager, løse bolte og andet som kan forårsage skader.

 1. Tilfør brændstof ved hjælp af håndfødepumpen på motoren (efter længere driftspause).
 2. Tænd for batterifrakobleren.
 3. Tjek, at betrjeningsenheden ti tyring af kørsel er på neural frigear).
 4. Drej nøglen til position "I". Tjek om indikatorlampe SYSTEMFEJL blinker og om lamperne for opladning, motorsmøring, parkeringsbremse og neutral (frigear) lyser.
 5. Drej nøglen til position "II" - start motoren.
 6. Start motoren i frigear, lad være med at træde gadpedalen ned.

BEMÆRK: Ved opstart af motoren skal du holde øje med udstødningsgassernes farve. Hvis røgen ikke er blå eller hvid, er brændstoftilførslen utilstrækkelig.

 1. Lad motoren køre ved øget friløbshastighed 1500 min-1 uden træk i 3-5 min.

Stop af maskinen

 1. Sænk omdrejningerne til tomgangsomdrejninger.
 2. Skift til neutral.
 3. Afslut bremsningen ved at træde på bremsepdedalen - når tromlen standser udløses parkeringsbremsen og lampen lyser op.
 4. Motoren skal køre i tomgang i 3-5 min. ved omdrejningshastighden 800 min-1 så turboladeren kan køle ned.
 5. Sluk motoren ved at dreje nøglen til position "0" og tag nøglen ud af tændingen.

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. i manual.
 2. Daglig Kontrol af motorolie, hydraulikolie og kølervæske. Kontroller for lækager.
 3. Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.
 4. Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.
 5. Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smøremidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.
 6. Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.