Anvendelse

Blanderen kan bruges ved hjemme- og

profiarbejder til blanding af beton og mørtel.

• Til bestemmelsesmæssig anvendelse hører ogsaa, at de fra producenten angivne drifts-, vedligeholdelses- og idriftsættelsesbetingelser bliver indeholdt og at endvidere sikkerhedshenvisningerne bliver befulget.

• Enhver derudover gående brug, især blandingen af eksplosivstoffer ( ild- og ekplosionsfare) og brugen i levnesmidlerområdet gælder som bestemmelsesmæssige.

For beskadigelser af enhver art, der skulle resultere herfra, tager producenten ikke risikoen kun brugeren tager ansvaret.

Sikkerhedsregler

• Der skal tages hensyn til såvel de lokale forskrifter for forebyggelse mod ulykker som sikkerhedsbestemmelserne i arbejdsområdet.

• Cement eller tilsætninger må ikke berøres, indåndes (støvudvikling) eller indtages. Ved påfyldning og tømning

af blandetromlen skal der anvendes personligt beskyttelsestøj (handsker, beskyttelsesbriller, støvmaske).

• Betonblandemaskinen bør kun opstilles og dreves på en fast og jævn plads (sikker mod kipning).

• Opstillingspladsen skal være fri for ting, der kan snubles over.

• Der skal sørges for gode lysforhold.

• Brugeren er ansvarlig for trediemand i arbejdsområdet.

• Børn skal holdes væk fra apparatet.

• Unge mennesker under 16 år må ikke betjene betonblandemaskinen.

• Blandemaskinen må kun bruges til de arbejder, som er opført i arsnit „bestemmelsesmæssig brug“.

• Maskinen eller dele af maskinen må ikke forandres.

• Beskadigede dele eller dele, som er i stykker skal udskiftes med det samme.

• Idriftsættelsen af blandingsmaskinen skal kun ske med de fuldstændigt forhåndenværende sikkerhedsmekanismer.

• Der må ikke gribes efter eller gribes

ind i den roterende blandetromle ( roterende blandeværktøj).

• Blandetromlen må kun fyldes eller tømmes ved løbende motor.

• Blandetromlens drejeretning skal respekteres.

• Betonblandemaskiner, som fra producentens side ikker er egnet til anhængerdrift, må kun trækkes manuelt.

• Det er nødvendigt at tage netafbryderen fra, inden:

− Flytning eller transport

− Rensnings-, vedligeholdelses- eller

eftersynsarbejder

− Når apparatet forlades (også ved kortvarige afbrydelser)

Transport og læsning

Før enhver transport bør netstikket

tages fra.

Blandetromlens åbning skal være forneden under transport

eller lagring.

Dimensioner: 120 cm X 128 cm X 68 cm

Drivmidler

230 V,10 A

600 W

Start/kørsel af maskinen

Før de starter maskinen bør de forsikre Dem om, at:

− alle beskyttelsesmekanismer fra blandemaskinen er

forhåndenværende og at de er monteret.

− alle sikkerhedshenvisninger er blevet taget hensyn til.

• ON- og OFF-kontakten befinder sig nedenfor motorhuset.

Motoren må kun sættes i drift og tages ud af drift via

kontakten.

• Ved strømafbrydelse kobler maskinen automatisk fra. For at tage maskinen i drift igen bør kontakten trykkes forny.

Stop af maskinen

Motoren må kun sættes i drift og tages ud af drift via kontakten.

• Ved strømafbrydelse kobler maskinen automatisk fra.

Vedligeholdelse

Inden enhver rensning bør netstikken tages fra.

• Maskinen skal tages ud af drift og netstikken bør tages fra når der foretages rensningsarbejder

eller en direkte håndtering ved maskinen (også med børst, skrabejern,

klud osv). Under disse rensningsarbejder må maskinen ikke tages i drift.

• Beskyttelsesudstyr, som blev fjernet på grund af rensningsarbejder, skal absolut monteres forskriftsmæssigt igen.

• Motor og kontakten, ligesom indtagnings- og udsugninsåbninger ved motorhuset må ikke renses direkte med vandstråle.

Henvisninger til rensningen:

• Inden en længervarig arbejdspause og efter arbejdets afslutning skal betonblandemaskinen renses både inde- og udefra.

• Blandetromlen må ikke afbankes med hårde genstande (skovl, hammer osv.). En blandetromle med buler tager indflyd på blandeprocessen og kan desuden renses meget besværligt.

• For tromlens indvendige rensning bør et par skovler grus med vand cirkulere.

• Beton- og mørtelrester på spidshjulets tænder og tandkranssegmenter bør fjernes med det samme.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudt
Vægt: 53 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
80 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.