Anvendelse

Alsidig grundmaskine der kan bruges med fræser, fejemaskine, sneblad, rotorharve og mange andre redskaber.

Alt efter hvad retning styret er drejet, bruges maskinen med ovennævnte redskaber.

BRUG:

TIL OG FRASLÅNING AF KRAFTOVERFØRING. For at bruge kraftoverføringen, træk i koblingshåndtaget, brug kraftoverføringsstangen C fig. 3 Slå koblingen til ved at trykke håndtaget langsom ned.

LÅSNING AF DIFFERENTIALE. For at slå differentiale låsen til, brug håndtag 1 i fig.

  1. VIGTIGT. Brugt kun låsen når maskinen kører lige ud. Brug ikke låsen når maskine er under belastning. Drej ikke når differentialet er slået til. Før du slår låsen fra, tryk koblingshåndtaget ned for at tage trækket af hjulene.

STYRING. For at kunne dreje skal differentialet være slået fra. Hvis maskinen ikke er under mekanisk pres, drej styret til venstre eller højre, alt efter hvilken retning du ønsker at dreje. Hvis maskinen er under pres, brug da bremserne; træk i den højre B for at dreje til højre og den venstre A for at dreje til venstre se fig. 3

Bilag:

Sikkerhedsregler

BEMÆRK FARE.

Lær at slukke motoren hurtigt ! Hav kendskab til maskinens kontakter og den korrekte brug af maskinen. Bær sikkerhedssko og lange bukser. Før arbejdet påbegyndes, bør man fjerne alle forhindringer (sten, metalsnører osv.) fra området hvor udstyret skal bruges. Læs alle maskinens symboler om sikkerhed, og følg de angivne instruktioner før; Start og brug

Påfyldning med brændstof

Vedligholdelsesarbejde på maskinen.

Vær forsigtig under arbejde med maskinen. Arbejd altid på jævne overflader, aldrig på skråninger. Vær opmærksom, når du skifter arbejdsretning. Arbejd aldrig på flader, der skråner mere end 25 %. Sluk motoren inden der udføres eftersyn eller reparation på maskinen, hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, bør man udføre et komplet tjek af den. Sluk motoren før du efterlader maskine eller udfører nogen form for justering eller fylder brændstof på. Tjek at bolte og møtrikker er sikkert fastspændte. Hold altid maskinen fri for græs og snavs for at undgå risiko for brand.

Brændstof er brændfarligt: Opbevar brændstof i tanke der skal bruges til dette formål. Fyld altid tanken op i fri luft og undgå at ryge under dette arbejde. Fyld brændstof på med motoren slukket.

START AF MASKINEN: Afbryd alle håndtag før motoren startes. Hold fødderne på afstand af maskinen.

Under arbejde: Brug altid maskine i fuldt daglys eller ved stærk belysning, gå løb ALDRIG.

FORBUDT: Undgå at bruge maskinen når der er nogen personer, børn eller dyr i nærheden. Husk på at brugeren er ansvarlig for evt. ulykker der overgår andre og deres ejendom. Tillad aldrig børn eller ukvalificerede personer at bruge maskinen. Brug ikke maskinen i barfodet tilstand eller iført sandaler. Brug aldrig maskinen hvis afskærmning eller sikkerhedsudstyr er defekte. Hold fødder og hænder på sikker afstand fra maskinens bevægelige dele. Hæv eller løft aldrig maskinen når motoren kører. Opbevar aldrig maskinen i lukkede rum, når der er benzin på maskinen, da dampene kan være farlige at indånde. Lav ikke ændringer ved motoren. Hvis du får motoren til at køre ved overdrevet hastighed, øges risikoen for ulykken. Fjern ikke tankdækslet og lad være med at fylde brændstof på, hvis motoren kører eller stadig er varm. Hvis der stænkes brændstof på jorden ved maskinen, må man ikke starte motoren, men bør tværtimod flytte maskinen væk fra området. Start ikke motoren i et lukket rum. Udstødninsgassen indeholder dødbringende kuldioxid.

Transport og læsning

Dimesioner med fræser på monteret.

Længde 1,835 m.

Max. vidde: 0,790 m

Max. højde: 1,342 m.

Min bredde: 0,508 m.

Max bredde:

  1. 630 m.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Start/kørsel af maskinen

Se fig.

  1. for brug af forskellige håndtag.

Se fig. 4 for start af maskinen.

INDEN START. Før start af maskinen når den er ny eller har været brugt en tid, tjek følgende: Olieniveauet (det skal være imellem min og max på oliepinden). Tjek olieniveauet i gearkassen. Sikre dig at der er brændstof i brændstoftanken. Tjek dæktrykket, samt på maskiner med elektrisk starter bør du sikre dig, at batteriet er ladt.

START AF MOTOR. a) vær sikker på at gearstangen er i neutral, og at kraftoverføringen er slået fra. b) Sænk motorstophåndtaget G og træk i koblingshåndtaget H, lås dem ved at bruge fjeder N se fig. 5 Drej nøglen til position 2 se fig.

  1. Slip nøglen så snart motoren starter.

KØRSEL MED MASKINEN. Hold det venstre håndtag, sænk motorhåndtaget og træk koblingshåndtaget G og H i fig. 3 Vælg den ønskede fart fig. 7 ved at bruge den højre hånd til at flytte gearstang og vendegearshåndtag. Frigiv bremsehåndtagene. Lad motoren accelere efter behov. Slå koblingen til ved at sænke den langsomt.

Bilag:

Stop af maskinen

STOP AF MASKINEN: Sænk farten af maskinen. Træk koblingshåndtaget. Når maskinen er stoppet, sæt gearstangen i neutral. Træk bremsehåndtagene helt ned. Frigiv da venstre håndtag, som holder motorstophåndtag. Ved maskiner med elektrisk drej nøglen til pos.

Vedligeholdelse

Ferrari 346 vaskes jævntlig med rindende vand. Redskaber renses efter brug med en vandstråle under beskyttelses skjoldet for at fjerne snavs.

Smøring og vedligeholdelse. Grundig smøring og vedligholdelse af maskinen vil medvirke til at holde maskinen i god stand. Maskinen leveres i smurt tilstand, men tjek alligevel olieniveauet før der arbejdes med maskinen. Tjek at alle møtrikker og bolte er godt fastspændte, især møtrikkerne A som fastholder maskinens tilbehør, samt de møtrikker der fastholder hjul og motor. Smør styrestangens glidebøsninger.

MOTOR. I perioder mellem vedligeholdelses arbejde af maskine, bør man følge de instruktioner der gives i motormanualen. Olieniveauet bør tjekkes hver

  1. arbejdstime, og udskiftes hver 50. arbejdstime. Brug altid olie af god kvalitet. Hvis der arbejdes under støvede arbejdsforhold med oliebadfilter skal man rengøre filterindsatsen og tilføre olie hver 8 time. Brug samme olie som på motoren.
  2. For hver 100 timer: Indsprøjt fedt igennem fedtpunkt A fig. 16 for at smøre styrets samlepunkt, indtil fedtet løber ud. Sprøjt fedt ind i fedtpunkt A fig 17 for at smøre styrets drejningspunkt, indtil fedtet løber ud.

Periodisk tjek: Originalt er håndtaget A´s position fig 20 normal. Men som koblingens slides op, kan håndtaget får en bredere åbning. Dette vil gøre den vanskelig at bruge. Derfor bør kablet justeres ved at sætte håndtag A i den oprindelig position, som virker på justeringsmøtrik B og på modmøtrik C. På maskiner udstyret med elektrisk starter, skal man tjekke elektrolytniveauet på batteriet. Bemærk: Maskinen skal tjekkes på jævn overflade, Olieskift skal laves med motoren varm, da olien så løber lettere af.

Bilag:

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ikke oplyst

Personlige værnemidler

Ikke oplyst


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.