Anvendelse

Maskinen er en 4hjuls styret multi-læssemaskine med alsidig anvendelse til læsse-, transport opgaver.

Maskinen kan forsynes med udstyr som:

- Frontskovle i forskellige udformninger, herunder 4 i 1-skovle

- Hydrauliske gribeværktøjer til træ, papir o.a.

- Palle- og stengafler.

- Udstyr til fejning og sneslyngning.

Sikkerhedsregler

- Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år, have gyldigt kørekort og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

- Føreren skal have læst og forstået, den med maskinen udleverede instruktionsbog og af sagkyndige være fuldt instrueret i maskinens brug, dens instrumenter, betjeningsorganer og dens belastning. Føreren bærer ansvaret for at instrukserne følges. Det kan være forbundet med livsfare at fejlbetjene maskinen.

- Brug de til formålet indrettede trin og håndtag til ind- og udstigning af maskinen.

- Under arbejdet med maskinen, skal føreren sidde i sædet, som skal være indstillet til føreren. Føreren bør være fastspændt med sikkerhedssele.

- Det skal til stadighed sikres at de påmonterede redskaber er fastgjorte og aflåst korrekt.

- Vær opmærksom på virkningen af forskellige afstande og på redskabernes tyngdepunkt.

- Maskinen må kun arbejde når der ikke er personer inden for dens arbejdsområde / farezone, hvilken kan sættes til en afstand på 7 m i alle retninger fra maskinen.

- Hvis arbejdet kræver at personer opholder sig inden for dette område, skal de opholde sig inden for førerens synsfelt, så det er muligt at opnå øjenkontakt. Sådanne personer skal minimum være iført sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedsfodtøj.

- Ved dårligt udsyn og ved anden fare skal arbejdet med maskinen stoppes.

- Afpas altid hastigheden til forholdene.

- Vær opmærksom på Færdselslovens regler for kørsel på offentlig vej, herunder afmærkning og lygteføring. Kør kun med tom skovl, beskyt med afdækning mod skovlens skær / tænder. Lås håndtagene for løfte- og skovlcylinder mod utilsigtet berøring.

- Gå aldrig under en hævet løftebom.

- Kør kun med løftebommen nede. Det kan være forbundet med livsfare, at køre med løftebommen oppe.

- Forcer aldrig en skråning på tværs af hældningen. Der er risiko for væltning.

- Ved væltning bliv i maskinen. Førerhuset er væltningssikkert.

Transport og læsning

Maskin vægt 6100kg. Længde 4620mm,bredde 2230mm, højde 2300mm.

Maskinen transporteres på passende blokvogn eller lignende, hvor solide læsseramper og fastgøringsudstyr forefindes.

Hæv frontskovlen/redskabet så den/det netop ikke berører vognen under læsningen.

Maskinen placeres på vognen i dens midterlinie med håndbremsen trukket og skovlen/redskabet sænket ned på vognens lad. Maskinen fastgøres med passende solide kæder eller remme til transportvognen.

Ved læsning med kran, se anvisninger i instruktionsbogen.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: JCB High preformance Hydraulick Oil ISO46

Motorolie:JCB High Preformance 15W/40 CH5

Start/kørsel af maskinen

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt. olie- og vandlækager, løse bolte og andet som kan forårsage skader.

Kørekontakten sættes i neutral position, hvilket er en forudsætning for at maskinen kan startes.

Sæt nøglen i tændingslåsen og drej den til positionen "Forvarmning", hvis temperaturen kræver det.

Når kontrollampen for forvarmning slukkes, gives ca. ¼ gas og nøglen drejes til position "Start".

Så snart motoren går i gang slippes nøglen. Kontroller at alle advarselslamper er slukket.

Lad motoren gå i nogle få minutter i tomgang inden der arbejdes med maskinen, for at varme motoren og hydraulikolien op.

Stop af maskinen

Parker maskinen på en jævn overflade. Træk håndbremsen og sænk skovlen til jorden.

Sæt kørekontakten i neutral.

Lad motoren afkøle i tomgang i ca. 5 minutter.

Drej nøglen til position "Off" og tag den ud af låsen.

Efterlad altid maskinen aflåst og med lukkede ruder.

Vedligeholdelse

Daglig Kontrol af motorolie, hydraulikolie og kølervæske. Kontroller for lækager.

Daglig smøring af graveudstyr og den øvrige maskine.

Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.

Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.

Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smørmidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.Sikker heds og årlig eftersyn

Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO 2631-1:1997
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,39 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
84 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
102 dB(A)
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.