Anvendelse

Vibrationstromler af typen DVH 550 L og DVH 550 R, er håndstyrede maskiner, som anvendes til komprimeringsopgaver ved gade- og vejbygning.

Sikkerhedsregler

Under kørsel med vibrationstromlen må betjeningspersonen ikke fjerne sig fra betjeningsindretningerne og skal holde opsyn med det område som vibrationstromlen bevæger sig i. Er der begrænset udsyn i området, skal der tilkaldes assistance hertil.

Vibrationstromlen skal anvendes således, at en god stabilitet opnås. Der er fare for dette ved skråninger og kan-ter. Hold derfor afstand fra kanter og skråninger.

Ved kørsel i bakgear skal vibrations-tromlen føres fra siden, for at undgå læsioner af betjeningspersonen imellem førerstangen og en evt. forhindring. Ved komprimerings opgaver ved stigende eller i faldende terræn, skal personen altid være det højeste punkt. Komprimeringsarbejde på stigninger som overskrider den maksimale stigningsevne for vibrationstromlen er forbudt. Ved stigende og faldende terræn skal der altid arbejdes forsigtigt og i direkte retning mod toppen hhv. mod bunden.

Transport og læsning

Vibrationstromlen sættes ud af drift

-Krankrogen hægtes i transportøjet

-Anvend kun løftegrej og kran med tilstrækkelig bæreevne.

-Løft ej på motorløfteøjet.

-Vibrationstromlen løftes på transportmidlet.

-Gå ej under hængende last.

-Vibrationstromlen surres med egnet materiel til trans- portmidlet.

Start/kørsel af maskinen

Til start skubbes vibrationshåndtaget til venstre

-Gashåndtaget skubbes fremad til anslaget.

-Træk langsomt i rekylstarterens håndtag indtil der føles modstand.

-Håndgrebet føres tilbage i udgangs-stilling og derefter trækkes håndgrebet kraftigt ud igen med begge hænder.

-Så snart motoren er startet, føres startsnoren tilbage i rekylstarteren.

Stop af maskinen

Vibrationshåndtaget drejes tilbage

-Gashåndtag trækkes helt tilbage, i pilens retning, indtil anslaget for stop.

-Om nødvendig luk for vandtilførslen.

Håndbremsen trækkes helt tilbage, (vandret) indtil denne aktiveres.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesarbejde må kun gennemføres på standsede maskiner. Derfra må kun afviges, hvis en evt. justering gør dette nødvendigt. Desuden sørges for af vibrationstromlen står på et godt underlag.

Ved servicearbejde på ikke afskærmede dele, skal motoren sikres mod uønsket start. Efter vedligeholdelsesarbejdet genmonteres beskyttelsesanordningerne.

Se iøvrigt serviceskema

Personlige værnemidler

Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn, sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj og handsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.