Anvendelse

Tromlen må udelukkende anvendes til kørsel og komprimering af ustabiliserede lag (skærver, jord) og bituminøse belægninger (asfalt). Anden anvendelse er ikke tilladt.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding

Transport og læsning

 1. Inden maskinen løftes i forbindelse med transport, skal du anbringe stangen til blokering af knækleddet (knæksikring).
 2. Løft maskinen med egnet værktøj i de fire løftekroge, der er integreret i hjulophængene. Løfteanordningen skal have en trosselængde på mndst 2300 mm.
 3. Spænd tromlen fast til underlaget ved de fire hjulophæng. 4) Anbring en sikring imod, at maskinen kan rulle fremad eller bagud og herefter en sikring imod at skride til siden.

Start/kørsel af maskinen

 1. Kontroller, at knækledssikringen er fastgjort korrekt.
 2. Sæt dig i førersædet, sædekontaktafbryderen frigør styringen.
 3. Hvis nødstop-knappen er aktiveret, skal du løsne den ved at dreje den med uret.
 4. Bevæg køregrebet til nulstilling, til det falder i indgreb. Dieselmotoren kan ikke startes i nogen anden stilling.
 5. Bevæg gashåndtaget helt tilbage til tomgangsposition.
 6. Drej tændingslåsen med uret til position III. Så snart motoren starter, slippes tændingsnøglen igen.

Forglødning

Hvis omgivelsestemperaturen er under 0° C, drejes tændingsnøglen først til position II, hold den i 15 sekunder i denne position og drej den så videre til position III.

Stop af maskinen

 1. Bevæg først køregrebet til nulstilling. Der sker automatisk en hydrostatisk afbremsning af maskinen.
 2. Bevæg gashåndtaget helt tilbage til tomgangsposition.
 3. Drej tændingslåsen tilbage imod uret til position 0. Motoren går i stå.

BEMÆRK: Tryk i nødstilfælde på nødstopknappen, der har påskriften EMERGENCY STOP. Maskinen standser med det samme. Motoren slås umiddelbart og automatisk fra. Bremserne er aktiveret.

Vedligeholdelse

(se afsnit 8 i manualen)

 1. Kontroller motoroliestand.
 2. Kontroller kølevandstanden.
 3. Kontroller brændstofstanden og fyld tanken.
 4. Kontroller hydraulikoliestanden.
 5. Kontroller sprinkleranlægget.
 6. Kontroller afstrygeren. Om nødvendigt justeres eller udskiftes den.
 7. Kontroller valsernes tilstand.
 8. På gummihjulsakslen skal dæktrykket på 2,5 bar kontrolleres
 9. Visuel kontrol af utætheder, løse bolte etc. på hele tromlen.
 10. Ved fare for frost skal sprinkleranlægget tømmes og vandfilteret skrues ud, eller systemet skal beskyttes ved tilsætning af frostbeskyttelsesmiddel.
 11. Kontrollér, at lyset fungerer korrekt, hvis maskinen er udstyret med

ekstraudstyret lys eller roterende advarselsblink.

 1. Rengøring af maskinen, hvis den er meget snavset.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.