Anvendelse

Maskinen må kun anvendes til det formål, den er beregnet til, nemlig:

- Komprimering af bitumenøst materiale.

- Let komprimering i forbindelse med jordarbejder.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der må kun benyttes bæredygtige og stabile læsseramper ved læsning.
 2. Maskinen sikres, så den ikke kan køre til siden, glide eller vælte. Sørg for at personer ikke er i fare.
 3. Ved læsning, surring eller når maskinen løftes, benyttes altid altid de dertil beregnede alslagspunkter.
 4. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 5. Til løftning af maskinen fastgøres krankrogen i central-punktphængningen.

Start/kørsel af maskinen

 1. Stil hastighedsregulatoren på fuld belastning "I".
 2. Stik nøglen i og drej den til position "I"; lade´kontrollen og olietryksindikatoren lyser.
 3. Drej startnøglen til position "II"; slip startnøglen, så snart motoren er i gang.4) Lad motoren løbe varm i 2-3 min. i tomgang "I".

OBS: Motoren er udstyret med en oliemangeludkobler.

Ved for lav motoroliestand slukkes motoren automatisk. Motoren kan først startes igen, når oliestanden er korrigeret.

Startnøglen skal fjedre automatisk tilbage til pos. «I» og forblive i denne position under driften.

Ladekontrollen og olietrykindikatoren skal slukke umiddelbart efter start.

Startnøglen skal altid drejes tilbage til position "0", inden der startes igen.

Stop af maskinen

 1. Stil hastighedsregulatoren i position "I".
 2. Drej startnøglen til position "0"; motoren slukkes.
 3. Fjern startnøglen.

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. 2 side 14.
 2. Rengøring af maskine
 3. Kontrol/udskiftning af motorolie- og filter.
 4. Kontrol/udskiftning af luftfilter.
 5. Kontroller indsugningsåbningen.
 6. Vandtømning (brændstoftank).
 7. Udskiftning af brændstoffilter
 8. Kontrol af ventilspillerum.
 9. Kontrol/udskiftning af fremkalder olie.
 10. kontrol/udskiftning af hydr.-olie.
 11. Udskiftning af returløbsfilterelement.
 12. Rengøring af indsugningsfilter.
 13. Kontrol af hydrauliske slangeledninger.
 14. Kontrol af gummipuffer.
 15. Kontrol af skrueforbindelser.
 16. Kontrol af afstrygere.
 17. Rengøring af vandoverrislingsanlæg.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.