Anvendelse

Maskinen er beregnet til at gennemskære, skrubbe og børste metal- og stenmaterialer uden brug af vand. Det er forskrevet at benytte en føringsslæde, når der skal skæres i sten.

For maskiner med elektronisk styring: Maskinen kan benyttes til slibe- og poleringsarbejde, hvis den udstyres med tilladt slibeværktøj.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at betjeningsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisningerne overholdes, før den tages i brug. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes for første gang.

Hvis strømkablet beskadiges eller

skæres over under arbejdet, må

kablet ikke berøres. Træk straks

netstikket ud. Benyt aldrig maskinen,

hvis kablet er beskadiget.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 1,50 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Ved ekstreme brugsbetingelser kan der afsætte sig elektrisk ledende støv inde i maskinen i forbindelse med bearbejdning af metaller. Maskinens beskyttelsesisolering kan forringes. I sådanne tilfælde anbefales det at benytte et stationært udsugningsanlæg,

hyppig udblæsning af ventilationsåbningerne

og forankobling af et HFI-relæ.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 89 dB (A), lydeffektniveau 102 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 5,0 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Brug beskyttelseshandsker og fast

fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det

skulle være nødvendigt.

Støv, der opstår under arbejdet,

kan være sundhedsfarligt, brændbart

eller eksplosivt. Det er forskrevet

at bruge egnet beskyttelsesværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.