Anvendelse

Sigma 10L skæren er ekstremt robust, nem at bruge og har passende skærepræcision; de kan installeres permanent eller transporteres rundt på byggepladsen.

Der kan monteres diamantskæreskiver på 200 mm i diameter på den, og den kan skære fliser, keramik, enkelt-brændte fliser, terrakotta og marmor. Det er ikke tilladt at skære træ, jern eller lignende materialer med maskinen.

Sikkerhedsregler

- Læs manualen omhyggeligt før montering af maskinen og gem den til fremtidig reference.

- Ryd arbejdsområdet for alle objekter, der kan udgøre en fare.

- Sørg for at overfladen, Hvorpå maskinen bliver opstillet, er Stærk nok til at Bære Vægten, og at der er sikkerhed for den nødvendige stabilitet.

- Hold Arbejdsområdet rent og sørg for passende belysning.

- Vær iført passende Beklædning: Bær altid Høreværn, sikkerhedsbriller, beskyttelseshandsker, robuste sko og Hovedbeklædning. Fjern ringe, ure og alle andre mulige smykker; knap Ærmerne Tæt til Håndledet.

- Monter strømforsyningskablet På en Sådan Måde, at utilsigtet kontakt med varme, Skærende eller Ætsende objekter eller personer Undgås; der anbefales derudover at filtre kablet helt ud.

- Hvis brugen af Forlængerledninger er Uundværlig, skal der kun anvendes vandafvisende ledninger i henhold til de aktuelle sikkerhedsregulationer. Sørg for at den elektriske kraft, som er angivet På Forlængerledningen, ikke er mindre end maskinens.

- Brug ikke maskinen Når strømforsyningskablet er skadet eller ikke er i perfekt tilstand.

- Sørg altid for at det elektriske kabel forbliver På siden af maskinen for at forhindre, at den kommer i kontakt med maskinens Bevægelige dele.

- Hiv aldrig stikket ud af stikkontakten ved at hive i ledningen eller selve maskinen.

- Sørg for at jordforbindelsen til kablet et Tilstrækkelig.

- Brug udelukkende Diamantskæreskiver der er egnet til maskinens tekniske egenskaber (sekap.

  1. 0).

- Sørg for at det anvendte diamantblad er perfekt afbalanceret, centreret, lige og ordentligt strammet.

- Undgå at Skære for store eller for Små stykker, eller stykker, der er for Svære at anbringe til Udskæring - Hold Hænderne absolut fri af Værktøjets Skærelinje.

- Før der udføres nogen former for vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger skal maskinen slukkes ved at trykke På stopknappen og koble stikket fra lysnettet; sørg dertil for at ingen er i Nærheden af maskinen for at Undgå enhver mulig ulykke.

- Tjek at ingen af maskinens Bevægelige dele er blokerede eller skadede. Tjek efter at alle komponenterne er monteret korrekt, for at garantere at maskinen fungerer korrekt.

- Sørg for at Skærebeskytteren er godt strammet til, inden maskinen bliver startet.

- Lad ikke maskinen Stå ubevogtet hen og tillad ikke, at den bliver brugt af uautoriseret eller Utrænet personale.

- Maskinen kan skabe en masse støj under Skæring; derfor er brugen af Høreværn obligatorisk for at beskytte hørelsen.

- I Tilfælde af at maskinen bryder sammen eller fungerer Dårligt, skal maskinen slukkes og assistance fra forhandleren eller producenten skal tilkaldes.

- Udsæt ikke maskinen for Atmosfæriske elementer (regn, sol, fugt, etc.).

- Når der besluttes, at maskinen ikke Længere skal tages i brug fordi den er Forældet eller skadet i et omfang der ikke kan repareres, skal den lukkes Fuldstændigt ned, for at forhindre ulykker.

Kobl maskinen fra lysnettet, og skil Værktøjet ad. Forsegl maskinen i robust indpakning og Fortsæt afskaffelsen i henhold til de Gældende regulationer, og kontakt lokale organisationer der er etableret for Hjælpe i Sådanne Tilfælde.

Transport og læsning

Maskinen er pakket med benene vendt indad for at gøre transporten nemmere. Skru de 4 dupper af, flyt de støttende ben lodret med maskinen, og stram igen de 4 dupper Hovedet er låst fast af dup på en sådan måde, at det forhindres at hovedet slås rundt under transporten.

- Hiv ud i dup og drej den 90° så hovedet kan glide frit rundt på stangen.

Dimensioner: 129 cm X 55 cm X 55 cm

Drivmidler

Motor (standart).

Enkeltfase

Effekt. 1,1 Kw

Spænding 230 V

Frekvens 50 eller 60 Hz

Vandpumpe (standart) Enkeltfase

Effekt 50 W

Spænding 230 V

Frekvens 50 Hz

Max. 2,2 m

Kapacitet. 16 I/min.

Start/kørsel af maskinen

Maskinens tænd- og slukknap er anbragt over maskinhovedet.

Stop af maskinen

N.B. Maskinen forbliver slukket, når der genetableres strøm efter et strømafbrud.

Vedligeholdelse

ADVARSEL: Sluk for maskinen og kobbel stikket fra lysnettet før påbegyndelsen af vedligeholdelsesarbejdet.

- Giftige eller brandbare substanser må ikke anvendes til rengøring af maskinen.

- Sprøjt ikke vandstråler der bruges til rengøring direkte på motoren eller det elektriske kabinet.

- Lejerne og skydestangen må under ingen omstændigheder smøres eller olieres.

- Rengør skæreren efter hver arbejdsdag, hvilket giver en bedre ydelse og en længere levetid for maskinen.

- Udfør de følgende handlinger dagligt:

  1. Fjern stenslam fra alle maskindelene
  2. Demonter skæreskærmen, rengør alle indvendige dele og tjek at beskyttelsesmekanismen fungerer korrekt.
  3. Tøm og rengør vandtanken.
  4. Skru pumpefilteret af, og rengør om nødvendigt.
  5. Tør maskinen.

- Sørg for at maskinens elektriske system jævnligt efterses af en kvalificeret tekniker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudtP269 øjenværn og høreværn påbudt
Vægt: 47 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
85 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
8 timer
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Brug af høreværn ved skæring anbefales.Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.