Anvendelse

Stensaven er udelukkende beregnet til savning af bygningssten fremstillet af mineralske materialer ved vådskæring. Der må ikke saves i træ eller metal!

Ved transport skal savbordet afmonteres.

Opstilling og nedtagning af saven skal udføres af to personer.

Producenten/leverandøren påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse.

Til bestemmelsesmæssig anvendelse hører også overholdelse af betjeningsvejledningen samt inspektions- og vedligeholdelsesbetingelserne.

Anvend kun maskinen i teknisk fejlfri stand, i overensstemmelse med formålet samt sikkerheds- og risikobevidst under overholdelse af betjeningsvejledningen! Sørg for omgående at afhjælpe (eller få afhjulpet) fejl – især fejl, som kan forringe sikkerheden!

Sikkerhedsregler

Undlad enhver sikkerhedsmæssigt betænkelig arbejdsmåde!

- Træf foranstaltninger, så maskinen kun bruges i en sikker og funktionsdygtig tilstand!

- Kontrollér mindst en gang pr. skift maskinen for udvendigt synlige skader og mangler! Eventuelle forandringer (herunder af driftsforhold) skal straks rapporteres til den ansvarlige funktion/person! I givet fald skal maskinen straks standses og sikres!

- Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres! Sørg for omgående afhjælpning af fejl!

- Stensaven er udelukkende beregnet til savning af byggesten ved vådskæring. Der må ikke saves i træ eller metal!

- Det er forbudt at tilslutte maskinen til strømkredsen uden fejlstrømsrelæ (FI) i tilførselsledningen eller i fordelerboksen.

- Nedenstående punkter skal kontrolleres dagligt før påbegyndelse af skærearbejdet:

· Diamantsavklingens tilstand (revnede savklinger skal straks udskiftes - kontrolleres evt. af en sagkyndig)

· Funktionsdygtig tilstand af beskyttelsesanordningerne

· Tilstrækkelig kølevandstilførsel tørskæring er ikke tilladt!

-Savklingen må ikke sidde skævt.

-Netstikket må ikke trækkes ud under belastning.

-Bemærk! Tag vandpumpen ud af karret ved frostfare (en fastfrosset pumpe må ikke startes – søre for langsom optøning).

Transport og læsning

Mål: 1020x620x1200 (LxBxH mm)

Vægt: 75 kg

Drivmidler

230 V

2200 W

Vedligeholdelse

Rengør saven grundigt en gang om ugen (med strømmen afbrudt).

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P255 støvmaske påbudtP269 øjenværn og høreværn påbudt
Vægt: 75 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
85 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
8 timer
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Ved overskridelse af 90 DB(A) skal der bruges høreværn.Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.