Anvendelse

Maskinen er beregnet til at gennemsave eller slidse (vandret, på fast underlag) især i mineralske

materialer som f.eks. marmor i våd- eller tørskæring.

Saven skal hvile på føringsskinnen under skærearbejdet. Maskinen er ikke egnet til at save i vægge eller lofter.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndigperson til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes første gang.

Hvis strømkablet beskadiges eller

skæres over under arbejdet, må

kablet ikke berøres. Træk straks

netstikket ud. Benyt aldrig maskinen,

hvis kablet er beskadiget.

Kontrollér af sikkerhedsmæssige

grunde sikkerhedsrelæets funktion,

før arbejdet påbegyndes. Hvis sikkerhedsrelæet eller kablet er beskadiget, skal det repareres.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 3,4 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 86 dB (A), lydeffektniveau 99 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 5,0 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn

og støvbeskyttelsesmaske.

Brug beskyttelseshandsker og fast

fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det

skulle være nødvendigt.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.