Anvendelse

Værktøjet er beregnet til at gennemskære metal uden materialedeformation og er egnet til lige snit, udsnit og smalle kurver.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er

kun muligt, hvis De før brug læser

brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder

disses anvisninger.

Sørg for at få en sagkyndig person

til at vise Dem, hvordan maskinen

fungerer, før den benyttes for

første gang.

Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges.

Transport og læsning

Vægt (unden tilbehør) 2,0 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før ethvert arbejde på maskinen påbegyndes.

Maskine og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk 82 dB(A). Under arbejde med værktøjet kan støjniveauet overstige 85 dB(A).

Brug høreværn.

Den vurderede værdi for acceleration er typisk 3,0 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn.

Bær beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker

og fastsiddende fodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.