Anvendelse

Støvsuger der anvendes til opsugning og udskillelse af tørt, ikke brændbart støv. Opfylder de gældende krav til udskillelse af sundhedsskadeligt støv.

Stabil, solid og driftssikker og velegnet til punktudsugning i mange sammenhænge, fx ved svejsning, slibning, pudsning og rengøring.

Sikkerhedsregler

Læs alle instruktioner, før maskinen tages i brug. Advarsel! Ved anvendelse af elektriske maskiner skal de grundlæggende sikkerheds-forskrifter altid følges, således at risikoen for brand, elektrisk stød og personskade minimeres:

Transport og læsning

Vægt: 14 kg.

Træk ikke i maskinen ved hjælp af ledningen. Udsæt ikke ledningen for varme eller skarpe kanter. Kontroller det elektriske kabel regelmæssigt.

Drivmidler

220V/110V - 1200W

Start/kørsel af maskinen

Tilslut maskinen en egnet strømforsyningskilde, bemærk kravene på ID-pladen. Kun vandtætte forlængerledninger må anvendes.

Stop af maskinen

-

Vedligeholdelse

Finfilteret bør skiftes mindst én gang om året. Anvend kun originaldele. Såfremt maskinen er forsynet med et HEPA-filter (mikrofilter), skal dette skiftes efter ca. 300 arbejdstimer. Anvend åndedrætsværn, og udfør arbejdet i et lukket rum. Det brugte filter skal lægges i en tætsluttende pose og bortskaffes på behørig vis.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau: <70 dB(A)

Luftmængde, max. 190m3/t

Undertryk, max. 21 kPa

Udskilningsgrad

  1. 9%


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.