Anvendelse

BAIER støvsuger BSS 406 er først og fremmest en tørstøvsuger. Den er specielt velegnet til opsugning af støv i forbindelse med BAIER diamantfræsere, diamant-tørboremaskiner og murrillefræsere.

Den er ikke egnet til opsugning af sundhedsfarligt støv.

Sikkerhedsregler

Kontrollér, at den på typeskiltet anførte spænding er identisk med netspændingen.

Beskadiget beskyttelsesisolering er livsfarlig.

Tildæk ikke køleluftindtaget til motoren og hold det rent (tørrenses ved gennemblæsning).

Som hovedregel må motor og øvrige elektriske dele kun benyttes i tør tilstand.

Stik aldrig skruetrækkere eller andre genstand ind i køleluftindtaget.

Skilte eller andre dele, der ikke er BAIER fabrikat, må ikke skrues eller nittes til motor-, håndtag-, gear- eller beskyttelseskasse.

Før ibrugtagning af maskinen checkes synlige skruer, møtrikker og beskyttelsesanordninger for korrekt placering.

Maskine og tilbehør må ikke tages i anvendelse, hvis:

· der på maskinen er tydelige skader (revner/brud)

· netledningen er defekt, eller der er begyndende revnedannelse/ældning

· der er mistanke om en skjult defekt (efter et fald)

Udsæt ikke elektroværktøj for ekstrem varme og kulde, da mekaniske og elektriske skader da kan opstå med risiko for legemsbeskadigelse.

Såfremt maskinen tabes på gulvet eller kommer i kontakt med vand, skal den inden yderligere anvendelse indleveres til nærmeste BAIER-forhandler til gennemsyn.

Vær opmærksom på såvel åbne som tildækkede strøm-, vand- og gasledninger. Beskadigelser kan være livsfarlige.

Hold motorkabel og forlængerledninger væk fra arbejdsstedet.

Anvend ikke beskadigede forlængerledninger.

Træk, bøj eller klem ikke tilslutningsledningen over skarpe kanter.

Pas på ikke at beskadige kabler eller lade dem være til gene for andre (så folk snubler).

Undlad at rette dyse, slanger og rør mod mennesker og dyr.

Sørg for tilstrækkelig udluftning af lukkede rum.

Som følge af ydre elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. udsving i netspændingen, elektrostatiske udladninger) kan maskinen automatisk slå fra. I så tilfælde slukkes og tændes igen.

Maskiner, som benyttes i det fri, skal tilsluttes over et fejlstrømsrelæ (FI-) med højst 30 mA brydestrøm.

Der må under ingen omstændigheder opsuges brandbare eller eksplosive opløsningsmidler, materiale mættet med opløsningsmidler, eksplosionsfarligt støv, væsker som benzin, olie, alkohol, fortynder, eller materialer med temperatur højere end 60oC. Dette er behæftet med stor eksplosions- og brandfare. Maskinen må ikke benyttes i nærheden af antændelige gasser og substanser.

Emballage, som f.eks. plastikposer, bør holdes uden for børns rækkevidde (på grund af kvælningsrisiko).

Koblinger til net- og maskintilslutningsledninger bør mindst være beskyttet mod vandsprøjt.

Denne støvsuger skal tilsluttes en stikdåse, der er sikret med en sikkerhedsafbryder 16 A eller en smeltesikring 16 A.

Maskinens stikdåse må kun anvendes til de i brugsanvisningen opførte formål.

Der må kun anvendes originalfilter.

Syre, acetone og opløsningsmidler kan ætse maskinens dele.

Anvend under ingen omstændigheder støvsugeren til andre formål end dem, der er foreskrevet i betjeningsvejledningen.

Check før brug både maskine, tilslutningsledning og stik. Skader må kun udbedres af os eller en anden autoriseret BAIER forhandler. Anvend kun originale reservedele. Før hvert serviceindgreb og efter brug slukkes for maskinen og netstikket tages ud.

Træk ikke maskinens stik ud med ledningen i stikdåsen.

Yderligere sikkerhedsbestemmelser fremgår af den rosafarvede sikkerhedsbrochure.

Transport og læsning

Se PDF Fil / Betjening

Drivmidler

AC 220-240 VOLT

Start/kørsel af maskinen

Se PDF Fil / Betjening

Stop af maskinen

Se PDF Fil / Betjening

Vedligeholdelse

Se PDF Fil / Betjening

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Se PDF Fil / Betjening


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.