Anvendelse

Denne maskine er specielt udviklet til komprimering af underbund og opfyld for fundamenter, gader, parkeringspladser osv. Et udvalg af bandagetyper og størrelser samt to vibrationsindstillinger sikrer en fejlfri komprimering af klæbrig jordbund såvel som løs jord og grus. Pga. bandagerne er maskinen specielt velegnet til arbejder i grøfter og udgravninger samt ved rørlægninger.

Sikkerhedsregler

Generell:

a) Brugeren skal være fyldt 18 år.

b) Maskinen må kun anvendes til komprimeringsarbejde under overholdelse af producentens drifts- og sikkerhedsanvisninger.

c) Brugeren skal have kendskab til placering og korrekt betjening af kontrolelementerne og skal instrueres af en person med erfaring i brug af tromlen.

Driftssikkerhed:

 1. Kontrollér altid før start, at alle sikkerhedselementer og beskyttelsesskærme sidder fast - maskinen må ikke bruges hvis disse mangler eller er defekte.
 2. Før start kontroleres alle væsker.
 3. Kontrollér altid alle kontrolhåndtag for korrekt funktion straks efter start - maskinen må ikke tages i brug hvis ikke alle kontrolhåndtag fungerer korrekt.
 4. Ved retningsskift vær altid opmærksom på andre personer og maskiner.
 5. Bevar altid overblikket ved arbejde i nærheden af udgravninger, grøfter eller forhøjninger. Jordbunden skal være tilstrækkelig stabil til at bære maskinens vægt, da der ellers er fare for udskridning, nedstyrtning eller væltning.
 6. Stå altid på et sikkert sted under betjening ved baglænskørsel eller kørsel på bakker. Hold en passende afstand fra maskinen så De ikke befinder dem i en farlig position hvis tromlen skulle skride ud eller vælte.
 7. Anvend altid skulderselen ved anvendelse af CombiControl-senderen (kontrolkassen).
 8. Hold altid hænder, fødder og løs beklædning borte fra roterende maskindele.
 9. Grib aldrid fat i motor eller udstødning under eller umiddelbart efter arbejde med maskinen, da disse dele bliver meget varmt.
 10. Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.

Motorsikkerhed:

 1. Hydrauliske forbindelser og ledninger må ikke løsnes mens motoren kører. Alle betjeningsfunktioner og motoren skal stoppes før hydrauliske ledninger løsnes.
 2. Arbejd aldrig med maskinen i lukkede lokaler eller områder uden tilstrækkelig ventilation.
 3. Ryg aldrig under arbejde eller optankning.
 4. Optank aldrig en varm eller kørende motor og aldrig i nærheden af åben ild.
 5. Spild aldrig brændstof under optankning.

Transport og læsning

Ydre mål: 1775 x 850 x 1220 mm

Driftsvægt: 1480 kg

Stigeevne med vibration: 50%

Stigeevne uden vibration: 55%

Forbind forreste og bageste maskinhalvdel med transportsikringen på knækleddet. Træk en stålwire eller en kæde gennem løftebøjlen. Løfteanordningen skal have tilstrækkelig bæreevne. Knækleddet skal altid blokeres inden maskinen løftes.

Drivmidler

Maskindata:

Motor: 2-cylindret, 4-takt luftkølet dieselmotor

Batteri: 12 volt - kapslet - 800 amp.koldstart

Tankindhold: 22 ltr.

Hydrauliksystem: Hydraulikolie SAE 10W30, 60 liter

Vibrator: Olietype SAE 10W30, 950 ml

Start/kørsel af maskinen

Inden idriftsættelse:

Før maskinen startes, skal kontrolleres følgende:

Motoroliestand, luftfilterets tilstand, brændstofbeholdning og hydraulikoliestand.

 1. Træk i gashåndtaget og drej med uret indtil det låses.
 2. Tændingsnøglen på maskinen drejes i "TIL-stilling".
 3. Nulstil ON/OFF kontakten på CombiControl-senderen
 4. Tryk på startkontakten og hold den indtil motoren starter.

OBS: Brug IKKE starteren længere end 15-20 sek. pr. startforsøg. Startmotoren kan ellers blive overhedet og beskadiget. Vent mellem 30-45 sek. mellem hvert startforsøg.

 1. Lad motoren køre og varme op et par minutter før arbejdet med maskinen begyndes.

Start i kold vejr:

 1. Forvarmerkanppen er anbragt ved siden af startnøglen på instrumentpanelet. Tryk på knappen 10-20 sek. for at forvarme.
 2. Start motoren så snart knappen slippes.
 3. Tryk ikke på forvarmerknappen længere end 30 sek., da glødesystemet ellers kan blive beskadiget.
 4. Lad motoren varme op 10-15 min. før tromlen sættes i drift.

---------

Kombi-fjernbetjeningen kan anvendes både med kabel og med infrarød styring.

Under kørsel skal senderen være rettet mod modtageøjet for at opretholde driften. Langsomt blink af den gule lysindikator på maskinen betyder, at apparatet modtager signalerne fra senderen. Når joysticket trykkes helt fremad, sættes tromlen i høj hastighed . Batterierne i CombiControl-senderen oplades gennem solceller.

Stop af maskinen

Stands vibrationen. Løs gashåndtaget og tryk det indefter indtil motoren kører i tomgang. Sæt kontakten på OFF eller afbryd ved tændingskontakten.

Vedligeholdelse

Dagligt før start:

a) Kontrollér motoroliestand og efterfyld om nødvendigt.

b) Kontrollér hydraulikolie og efterfyld om nødvendigt.

Kontrollér luftfilterindikator, skift filter om nødvendigt.

Hver 100 timer:

a) Topstykkets køleribber rengøres.

b) Motorolie skiftes.

c) Motoroliefilter skiftes.

Andet vedligesholdesarbejder skal udføres på JMM / Stemas Serviceværksted.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveauet på maskinførerens plads:

LpA = 86,9 dB

LwA = 102,7 dB

Pga. maskinens fjernbetjening er maskinføreren ikke på nogen måde udsat for vibrationer.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.