Anvendelse

Dykket elektrisk lænsepumpe til enkeltopgaver eller kontinuerlig drift (4"). Pumpen har stor kapacitet og er velegnet til opgaver hvor store vandmængder skal flyttes. Pumper vand og væsker med partikler på op til Ø 12 mm. Elektronisk motorovervågning m. fase-, rotations- og temperaturkontrol. Kabelstik 32A CEE

KAN TÅLE AT TØRKØRE.

H står for højtryk, findes også i normaltryksudgave (N). Kapacitet: 52 l/sek. Løftehøjde: 58 m. Nedsænkningsdybde maks. 20 m. Vandtemp. maks. 40C. Densitet 1100 kg/kbm.

Typebetegnelser:

G4601 [direkte start], G4651 [Y/D-starter]

Sikkerhedsregler

 1. Advarsel: Foretag aldrig arbejde i pumpehuset når strømmen er tilsluttet.
 2. Kontroller på typeskiltet, at pumpen har korrekt spændingsområde og er korrekt tilsluttet, sikret og jordet.
 3. Hvis personer kan komme i berøring med pumpen eller det pumpede medie, skal det jordede udtag som ekstra sikring være tilsluttet et jordfejlsrelæ, da der ellers kan ske alvorlig personskade. Sikkerhedsafstanden til evt. personer i vandet er mindst 20 meter. Advarsel: Pumpen må aldrig placeres direkte i et svømmebassin, her gælder særlige sikkerhedsregler.
 4. Kontroller at slangetilslutninger er korrekt sammenkoblet før pumpen startes. Advarsel: En løs kobling kan pga. pumpens store tryk medføre alvorlig personskade.
 5. Pumpen skal løftes i dens løfteøjer. Kontroller at løfte- materiel, løfteøjer og fastgørelsespunkter er ubeskadigede.
 6. Brug aldrig kabel el. slange til at løfte eller sænke pumpen.
 7. Advarsel: Et beskadiget kabel skal straks udskiftes, da der ellers er fare for overgang og alvorlig personskade.
 8. Advarsel: Pumpen må ikke benyttes hvis der er fare for at gnister kan forårsage brand eller eksplosion, og pumpen må ikke anvendes til at pumpe brandfarlige væsker.
 9. Advarsel: Afbryd altid for strømmen før pumpen flyttes, eller der foretages fejlfinding på pumpen.
 10. Læs altid servicemanualen før pumpen adskilles.
 11. El-arbejder skal udføres af autoriseret personale.

INSTALLATIONSTIPS:

- Kontoller rotationsretningen

- Lad ikke pumpen grave sig ned

- Beskyt slangen mod passerende køretøjer

- Undgå knæk på slangen

- Undgå spændingsfald, der kan forårsages af lav spænding, underdimensioneret kabel og forlængerkabel, eller oprullet, ubenyttet kabel [bliver varmt og giver øget modstand]

- Sænk ikke pumpen dybere end 20 m

- Pump ikke vand, der er varmere end 40C

- Pump ikke væsker, hvor pH-værdien ligger udenfor 5-8

- Montér zinkanoder, hvis saltholdigt vand pumpes

Transport og læsning

Vægt: 160 kg + kabel og evt. startboks.

Mål: H 945 mm, Ø pumpehus 400 mm, B maks. 530 mm.

Løftes altid i løfteøjerne.

Transporteres stående eller liggende, og altid fastspændt.

Drivmidler

380-400 V, 50 Hz

Mærkeeffekt: 20,0 kW, maks. effektforbrug: 24,0 kW

Mærkestrøm: 38 A

Start/kørsel af maskinen

PUMPER MED INDBYGGET STARTER:

 1. Starter automatisk når kabelstik tilsluttes strømforsyning.
 2. Hvis pumpen ikke starter kan det skyldes fasefejl. Ombyt to faseledere i kabelstikket.
 3. Pumpen er sikret mod automatisk genstart.
 4. Genstartes efter driftstop ved at trække kabelstikket ud og tilslutte det igen.
 5. Pumpen må maksimalt startes 6 gange pr. time.

PUMPER MED EKSTERN STARTER:

 1. Startes med startknap eller drejekontakt på startboksen.
 2. Hvis pumpen ikke starter kan det skyldes fasefejl. Forsøg at dreje kontakten til modsat position. Hvis startboksen ikke har drejekontakt, ombyttes to faseledere.
 3. Pumpen er sikret mod automatisk genstart.
 4. Genstartes efter driftsstop ved tryk på stop- og derefter startknap. Hvis drejekontakt, drejes denne til 0 og tilbage til 1.
 5. Pumpen må maksimalt startes 6 gange pr. time.

Stop af maskinen

 1. Stoppes ved at afbryde strømforsyningen eller trække kabelstikket ud. Pumper med ekstern starter stoppes med stopknap eller drejekontakt.
 2. Stopper automatisk ved fasefejl og overophedning.

Vedligeholdelse

 1. Lovpligtigt el-eftersyn udføres iht. stærkstrømsregulativets regler. Et mærkeskilt skal angive dato for næste eftersyn.
 2. Efter brug rengøres/spules pumpen ud- og indvendigt, og kablet kontrolleres for fejl.
 3. Efter 2000 driftstimer eller 12 måneder kontrolleres olien, samt at løftehøjden modsvarer de angivne data.
 4. Hvis pumpen anvendes til drikkevand el. vand, der ikke må forurenes, skal der bruges paraffinbaseret olie jf. ISO VG 68.
 5. I frostvejr: Pumpen må ikke startes hvis den ligger halvt neddykket eller står på jorden. Den skal først optøes. Brug ikke åben flamme.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maks. støjniveau kan i visse installationer overstige 70 dB.

Personlige værnemidler

Hovedværn, øjenværn og sikkerhedsfodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.