Anvendelse

Schäffer minilæsser 217, er en kompakt knækstyret minilæsser, der anvendes ved løsning, gravning, lastning, fordeling og planering af jord og grovvarer. Derudover findes der forskelligt specialudstyr til anvendelse i forbindelse med læsseren, eks. pallegafler, kost, klippeudstyr, fodringsudstyr, gribeudstyr m.m. Minilæsseren kan pga. sin kompakte form og smidighed udføre arbejdsopgaver hvor pladsen er trang.

Bilag:

Sikkerhedsregler

- Hold afstand til læsserens arbejdsområde.

- Gå IKKE under en hævet løftebom, det kan være livsfarligt!

- Undgå kørsel på skråninger og ujævnt terræn, der er fare for styrt.

- Undgå kørsel med løftet last, der er fare for kipning.

- Afpas hastigheden efter forholdene.

- Skift ikke køreretning ved høj kørehastighed, der er fare for tipning.

- Brems aldrig hårdt ved kurvekørsel, der er fare for tipning.

- Benyt altid sikkerhedssele.

- Brug aldrig trækket som anhængertræk til at trække anhængere el.lign.

- Brug aldrig læsseren som hejseapperat.

- Vær opmærksom på brandfare ved arbejde i nærheden af letantændeligt materiale, der kan forekomme flyvende gnister.

- Hold ½ meters sikkerhedsafstand til faste byggedele.

- Læsserens tiladte belastning må IKKE overskrides.

- Sørg altid for tilstrækkelig udluftning ved løbende motor i lukkede lokaler.

- Transport af personer er ikke tilladt.

- Når De forlader læsseren, skal kørekontrolleren befinde sig i 0-stilling, håndbremsen være trukket, motoren slukket, løfte armen sænket til nederste stilling, alle betjeningsstænger stillet i neutral stilling og tændingdnøglen taget ud.

- Sluk altid motoren i forbindelse med tankning, service- og vedligeholdelses arbejde.

- Kontravægte må kun benyttes de angivne steder.

- Ved læsning og transport af læsseren skal denne sikres for mod bevægelse.

- Sørg altid for at læsseren er godt vedligeholdt.

- Vedligeholdelsesarbejde og kontrol udføres jævnligt efter de dertil givne sikkerhedsforskrifter, se betjeningsvejl.

OBS: Dette sammendrag kan IKKE erstatte en grundig gennemgang af betjeningsvejledningens afsnit om sikkerhed, men kan derimod bruges som suplement.

Transport og læsning

Transport på trailer eller lastvogn:

- bak langsomt og forsigtigt op. Sørg for at underlaget er holdt frit for løse genstande, snavs og sne. Sluk motoren og træk håndbremsen, sørg for at kørekontrolleren befinder sig i 0-stilling, løfte armen er sænket til nederste stilling og alle betjeningsstænger stillet i neutral stilling. Tag tændingsnøglen ud.

- Læsseren og arbejdsredskab sikres mod bevægelse. Sæt evt. stopklodser under hjulene. Spænd maskinen fast med kæder og/eller spændbånd.

Drivmidler

Brændsel: diesel

Motorolie: 15W40

Hydraulikolie: HV46

Transmissionsolie: 80W90GL5

Start/kørsel af maskinen

Ved maskinstart må der ikke befinde sig personer ved arbejdsredskaberne, motoren eller under læsseren.

Kontrolér endvidere at håndbremsen er trukket og at kørekontrolleren er i 0-stilling.

Starten meddeles ved betjening af signalhornet.

For at starte trædes der på bremsepedalen og nøglen drejes. I tilfælde af at motoren ikke starter efter ca. 20 sekunder, afbrydes startprocessen og gentages efter 40 sekunder. Efter enhver start drejes tændingsnøglen i 0-stilling, da der er indbygget startspærre. Tjek alle betjeningsanordninger efter, ved afvigelse sluk maskinen og se betjeningsvejl.

Sikkerhedsselen spændes før kørsel. Overhold altid lokale love og regler.

Husk at løsne håndbremsen før kørsel.

For fremadrettet kørsel trykkes kørepedalen ned forrest, for bagudrettet kørsel trykkes kørepedalen ned bagerst. Kørselstempoet reguleres via. gaspedalen eller gashåndtaget. For opbremsning slippes kørepedalen, er dette ikke nok trykkes på bremsepedalen, der fungerer som ekstra bremse. Redskabet betjenes via. arbejdshydraulik-håndtaget i maskinens højre side (se illustration), samt evt. den ekstra styreanordning der findes bag hydraulik-håndtaget.

NB: Ved arbejde med maskinen køres udelukkende i

  1. gear hvorved også arbejdshydraulikken forsynes, mens der ved ren kørsel også kan benyttes 2. gear for at opnå en højere kørehastighed. Gearene betjenes via. det bagerste håndtag (se illustration).

Arbejdslys tændes på ratstammen.

Stop af maskinen

For at stoppe maskinen bringes kørekontrolleren i 0-stilling og løftebommen sænkes til nederste stilling. Håndbremsen trækkes og motoren standses ved at dreje tændingsnøglen i 0-stilling. Sørg for at alle betjeningsstænger er stillet i neutral stilling og tag tændingsnøglen ud før maskinen forlades.

Vedligeholdelse

Sørg altid for at maskine og redskab står stabilt, uden risiko for bevægelse, under vedligeholdesesarbejdet. Ved reperationer anvendes den tilhørende knækledlås. Motoren skal altid være slukket.

De herunder anførte intervaller for eftersyn er vejledende og bør i nogle tilfælde tilpasses maskinens brug og/eller omgivelser. (Eks. bør luftfiltret skiftes oftere ved meget støv i omgivelserne osv.)

Overholdes vedligeholdelsesanvisningerne ikke fører det til hurtigere motorslitage hhv. motorsvigt.

Dagligt eftersyn:

- Forskrifter ang. forebyggelse af ulykker

- Belysning

- Lejebolte

- Utætheder osv.

- Kontrol af bremsevæskeniveau

- Kontrol af olieniveau, motor og hydrauliskanlæg

- Smørring af pedaler, kabler og hængsler efter behov

Efter 50 arbejdstimer:

- Kontrol af kølemiddelniveau i motoren

- Rensning af udluftningsventil i det hydrauliske anlæg

- Kontrol af lufttryk i hjulene

- Smørring af løftecylinder (2x), redskabscylinder (2x), læssearm (4x), parallelstyring (2x), indretning til hurtig-skift, styrecylinder (2x)

Efter 100 arbejdstimer:

- Skift af olie og oliefilterelement i motoren (første gang efter 50 timer)

- Rensning af luftfilter (efter behov)

Efter 200 arbejdstimer:

- Kontrol af ventilatorremmens spænding i motoren

- Rensning af køler i motoren

- Skift af returfilter (første gang efter 50 timer)

- Efterspænding af hjulmøtrikker (første gang efter 10 timer)

Efter 400 arbejdstimer:

- Skift af luftfilterelement i motoren

- Skift af brændstoffilter i motoren

- Skift af brændstof-forfilter i motoren

- Skift af udluftningsventil

- Kontrol af olieniveau i akslerne

- Kontrol og justering af hånd- og fodbremse

- Kontrol af batteriets syreniveau

Efter 800 arbejdstimer:

- Kontrol af indsprøjtningsdyser

- Rensning af brændstofbeholder i motoren

- Kontrol af ventiltolerance (første gang efter 50 timer) i motoren

- Kontrol af kølemidlets koncentration i motoren

- Skift af hydraulisk forfilter

- Olieskift med rensning af olietank (første gang efter 200 timer)

- Olieskift i akslerne (første gang efter 200 timer)

- Kontrol og justering af hånd- og fodbremse

- Kontrol af lader / starter

Efter 2 år:

- Skift af kølemiddel

Vedligeholdelsesarbejde og kontrol udføres efter de dertil givne sikkerhedsforskrifter, se betjeningsvejl.

NB: Arbejde på bremse-, styre-, hydraulik- eller elektroanlægget må kun gennemføres af uddannet fagpersonale.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau Lpa/Lwa: 85 dB(A) / 104 dB(A)

- Anvendt kilde, RWTÜV


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik