Anvendelse

Maskinen anvendes til mindre graveopgaver, eventuelt hvor pladsen og adgangskravene er begrænset.

Sikkerhedsregler

 1. Læs betjeningsvejledningen igennem før ibrugtagning og gør dem bekendt med indholdet. Det handler om din og andres sikkerhed.
 2. Føreren må under ingen omstændigheder betjene maskinen, hvis han er påvirket af alkohol, medicin eller andre euforiserende stoffer.
 3. Overhold alle sikkerhedsregler, forskrifter samt instruktioner ved betjening og vedligeholdelse af maskinen.
 4. Betjen kun maskinen fra førersædet.
 5. Undgå passagerer på maskinen.
 6. Maskinføreren har pligt til at sikre, at uvedkommende personer ikke opholder sig inden for maskinens arbejdsområde
 7. Udfør ikke løftearbejde.
 8. Indstil førersædet, spænd sikkerhedsselen.
 9. Anbring aldrig skovlen over personer.
 10. Undgå undergravning, foretag aldrig undergravning af en skrænt.

Dette sammendrag kan ikke erstatte en grundig gennemgang af instruktionsbogen der er leveret sammen med maskinen, men kan derimod bruges som supplement.

Transport og læsning

Før du tager maskinen i drift, bør du kende alle instrumenters og betjeningsorganers placering og funktion. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem før du begynde at betjene maskinen.

Følg de gældende bestemmelser med hensyn til vægt, bredde, højde, længde og sikring af lasten under transport.

Vær opmærksom på, at rampens stabilitet, bredde, længde og tykkelse er tilstrækkelig.

Fjern slam, fedt, olie osv. Fra rampen og anhængeren for at undgå, at maskinen glider.

Begge bælter skal blokeres efter pålæsning og maskinen skal sikres med kæder eller remme, der er beregnet til den belastning.

Maskinen må aldrig løftes når der er personer i den. Brug kun egnet løftegrej med tilstrækkelig bæreevne. Maskinen må kun løftes, som vist i instruktionsbogen.

Transportmål: H 2450 B 1460 L 4410

Drivmidler

Dieselolie

Start/kørsel af maskinen

 1. Indstil sæde, så du har en behagelig arbejdsstilling
 2. Spænd sikkerhedsselen
 3. Kontroller at venstre manøverkonsol er i låst position( er løftet op)

Normal start:

 1. Sæt omdrejningregulatorhåndtaget i midterposition.
 2. Drej nøglen til STAR- position og start motoren.
 3. Når motoren starter, slippes nøglen, som drejer tilbage til ON-position.
 4. Kontroller at advarselslamperne er slukkede.

Start ved lav temperatur:

 1. Sæt omdrejningregulatorhåndtaget i maks.hastigheds-position.’
 2. Drej nøglen til PREHEAT-position (mod uret) og hold den der, mens glødelampen er tænt

( ca. 5 sek.).

 1. Når glødelampen slukker, drejes nøglen til START-position og motoren startes.
 2. Når motoren starter, slippes nøglen, som automatisk drejer tilbage til ON-position.
 3. Kontroller at advarselslamperne er slukkede.
 4. Træk omdrejningregulatorhåndtaget tilbage, sæt motoren i tomgang og lad den køre i ca. 5 minutter uden belastning

Stop af maskinen

VIGTIGT: Stands ikke motoren brat, når du arbejder med tunge laster eller med maksimumhastighed. Hvis du gør det, kan motoren blive overophedet eller sætte sig. Bring aldrig motoren til pludselig standsning, undtagen i alvorlige nødstilfælde.

Før standsning af motor.

 1. Sænk arbejdsudstyr ned på jorden.
 2. Sæt betjeningshåndtag i neutral og aktiver sikkerhedsudstyret. (venstre manøverkonsol er i låst position)
 3. Lad motoren køre i tomgang i ca. 5 minutter så den gradvist afkøles.
 4. Drej nøglen til OFF-position for at standse motoren.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse:

Kontroller alle væske niveauer og smør maskinen. Se smøre- og vedligeholdelseskemaet i

instruktionsbogen.

Før motoren startes, skal du gå en tur rundt om maskinen, fjerne brændbare materialer fra de dele af motoren som opnår en høj temperatur, og kontrollere for evt. olie- og vandlækager checke om bolte og møtrikker er løse.

Kontroller også betjeningselementernes funktion, arbejdsbelysning, kontrollamper, og dieselmotor.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støj uden for førerkabinen LpA 77dB

• Denne værdi angiver støjniveauet uden for maskinen, som personer i nærheden af arbejdsområdet udsættes for.

Støj i førerkabinen LwA 94 dB

• Denne værdi angiver det maksimale støjniveau, som maskinføreren udsættes for i førerkabinen, når kabinen er lukket.

Personlige værnemidler

• Anvend alt efter behov en hjelm, beskyttelsesbriller, arbejdessko, beskyttelsehandsker, og et godkendt åndedrætsværn eller andre beskyttelsesmidler.

• Bær aldrig stort eller løstsiddende påklædning, smykker eller langt løsthængende hår, som kan gribe fat i de bevægelige maskindele, og derved forårsage alvorlige kvæstelser eller skade.

• Brug ikke hovedtelefoner med musik eller radio når maskinen betjenes.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.