Anvendelse

Libra minigraver 216S, er en stærk, kompakt og stille minigraver, der pga. dens enkle design er sikret lang levetid og førsteklasses manøvremuligheder. Minigraveren arbejder pålideligt, selv under krævende arbejdsbetingelser eks. hvor pladsen er trang. Den kan desuden med fordel benyttes på steder der skal beskyttes mod varige skader, da båndene er af gummi.

Bilag:

Sikkerhedsregler

- Hold afstand til minigraverens arbejdsområde.

- Gå IKKE under en hævet bom, det kan være livsfarligt!

- Giv altid signal før start

- Kør langsomt og forsigtigt på ujævnt / let skrånende terræn (op til 15°)

- Hold afstand til kanter og skråninger (der er fare for styrt).

- Undgå kørsel med løftet last.

- Afpas hastigheden efter forholdene.

- Benyt altid sikkerhedssele.

- Vær opmærksom på brandfare, undgå arbejde i nærheden af letantændeligt materiale, gnister eller ild.

- Hold afstand til maskiner og forhindringer, så der altid er tilstrækkeligt udsyn.

- Få jævnligt fagpersonale til at efterse det hydrauliske system for utætheder, da disse kan forudsage personskade.

- Efter start skal alle hydrauliske betjeningsgreb bevæges til trykket er gået af.

- Kontroler altid arbejdsområdet før brug, vær opmærksom på ledninger rør o.lign.

- Minigraverens tiladte belastning må IKKE overskrides.

- Sørg altid for tilstrækkelig udluftning ved løbende motor.

- Transport af personer er ikke tilladt.

- Undgå arbejde med fuld last før den hydrauliske væske har opnået normal driftstemperatur.

- Sørg altid for beskyttelsesudstyr svarende til arbejdsbetingelserne, se betjeningsvejl.

- Inden De forlader læsseren, skal skovlen være lukket, gravearmen tilbagetrukket og bommen sænket fuldstændig, håndtaget til lås for joystick løftet, venstre joystick enhed løftet, motoren standset og tændingsnøglen taget ud.

- Kravl altid baglæns ind i maskinen og gå forlæns ud.

- Benyt aldrig frakoblingshåndtaget som håndtag ved ind- og udstigning af maskinen.

- Sluk altid motoren i forbindelse med tankning, service- og vedligeholdelses arbejde.

- Ved læsning og transport skal minigraveren sikres mod bevægelse.

- Sørg altid for at minigraveren er godt vedligeholdt.

- Ved afvigelser / fejl standses maskinen straks og efterses af faglært person inden brug.

- Vedligeholdelsesarbejde og kontrol udføres jævnligt efter de dertil givne sikkerhedsforskrifter, se betjeningsvejl.

- Ethvert arbejde på batteri, elanlæg og det hydrauliske system må udelukkende foretages af faglærte personer, se betjeningsvejl.

OBS: Dette sammendrag kan IKKE erstatte en grundig gennemgang af betjeningsvejledningens afsnit om sikkerhed, men kan derimod bruges som suplement.

Transport og læsning

Transport dimensioner:

Total længde: 4400 mm

Båndlængde: 1830 mm

Båndbredde: 1470 mm

Højde - (toppen af sikkerhedsbøjlen): 2345 mm

Transport på trailer eller lastvogn:

Stil først maskinen på lige linie med lastbilen. Bak langsomt og forsigtigt op. Vær opmærksom på at maskinen vipper fra rampe til lad omkring centret af båndene. Sørg for at underlaget er holdt frit for løse genstande, snavs og sne. Sluk motoren og sørg for at skovlen er lukket, gravearmen tilbagetrukket og bommen sænket fuldstændig, håndtaget til lås for joystick løftet, venstre joystick enhed løftet, motoren standset og tændingsnøglen taget ud før De forlader minigraveren baglæns.

Minigraveren sikres mod bevægelse inden fragten påbegyndes, ved at spænde den fast med kæder og/eller spændbånd.

NB: Om vinteren skal maskinens motor og hydrauliksystem opvarmes før af- eller pålæsning.

Drivmidler

Brændsel: diesel

Motorolie: 15W40

Hydraulikolie: HV46

Gearolie: 85W140 GL5

Start/kørsel af maskinen

Ved maskinstart må der ikke befinde sig personer i nærheden af minigraveren.

Kravl baglæns ind i maskinen.

Kontrolér endvidere at alle betjeningsanordniger står i neutralstilling.

Starten signaleres.

Servokontrol frakoblingshåndtaget skubbes ned, hvorved joystick-blokken opnår driftsfunktion. Benyt sikkerhedssele. Tændingsnøglen sættes i og drejes il "tændning/forvarmning"s position, ved en temperatur på 10° eller derunder afventes at gløderør-indikatoren går ud. Nøglen drejes nu i start position. Skulle motoren ikke starte efter ca. 20 sekunder, afbrydes startprocessen og gentages efter 30 sekunder. Når motoren er startet slippes nøglen (der vender tilbage til tændingsposition). Se også betjeningsvejl.

For fremadrettet kørsel skubbes begge kørestænger frem, for bagudrettet kørsel trækkes begge kørestænger tilbage, mens man for at dreje skubbes de to kørestænger modsat hinanden, se illustration og betjeningsvejl. For opbremsning sættes begge førerstænger er neutralposition. Hastigheden kan desuden reguleres via. håndgas-håndtaget, der sidder foran joysticket.

Ved arbejde benyttes venstre joystick til dels at krøje maskinen (venstre = venstre, højre = højre) dels at hæve bommen (trækkes tilbage) og sænke bommen (skubbes frem). Det højre joystick dels åbner skovlen (højre) og lukker skovlen(venstre), dels bevæger bommen frem (skubbes frem) og trækker bommen tilbage (trækkes bagud). Endvidere bruges pedalerne til at svinge bommen til siden (venstre=venstre, højre=højre), NB: pedalerne skal låses op først, lås igen efter brug. Se illustration og betjeningsvejl.

Stop af maskinen

Før stop af maskinen skal skovlen være lukket, gravearmen tilbagetrukket og bommen sænket fuldstændig. Nøglen drejes til off-position, hvorefter håndtaget til lås for joystick løftes og venstre joystick enhed løftes. Sørg altid for at maskinen står stabilt. Maskinen kan nu forlades forlæns.

Vedligeholdelse

Sørg altid for at maskine og redskab står stabilt, uden risiko for bevægelse, under vedligeholdesesarbejdet. Motoren skal altid være slukket.

De herunder anførte intervaller for eftersyn er vejledende og bør i nogle tilfælde tilpasses maskinens brug og/eller omgivelser. Overholdes vedligeholdelsesanvisningerne ikke fører det til hurtigere motorslitage hhv. motorsvigt.

Dagligt eftersyn:

- Mærkater ang. sikkerhed og drift

- Kontrol af motorens olieniveau (hver

  1. time)
  2. time)

- Kontrol af bælteopstramning

- Smøring af navler i bom og arm

Efter 50 arbejdstimer:

- Kontrol af kølervæske niveau

- Kontrol af oliestand i hydraulikken

- Smørring af drejekrans og tandhjul

Efter 100 arbejdstimer:

- Rensning af luftfilter i motoren (første gang efter 50 timer)

- Udskiftning af hydrauliskfiltetr (første gang efter 50 timer)

- Rensning af magnet i hydrauliktank (første gang efter 50 timer)

- Kontrol af batteri

Efter 200 arbejdstimer:

- Skift af motorolie og filter (første gang efter 50 timer)

- Sikft af brændstoffilter (forfilter)

- Kontrol af kileremsspænding

- Kontrol af olie i hjulmotor

Efter 400 arbejdstimer:

- Skift af brændstoffilter (hovedfilter)

- Skift af luftfilter i motoren

Efter 800 arbejdstimer:

- Kontrol af ventiltolerance (første gang efter 50 timer)

- Efterspænding af topstykke (første gang ved 50 timer)

- Skift af kølervæske

- Skift af hydraulikolie

- Kontrol af det elektriske anlæg

Efter 2000 timer:

- Udskiftning af olie i hjulmotor

Vedligeholdelsesarbejde og kontrol udføres efter de dertil givne sikkerhedsforskrifter, se betjeningsvejl.

NB: Arbejde på batteri-, hydraulik- eller elanlægget må kun gennemføres af uddannet fagpersonale.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau, Lpa/Lwa: 82/95 dB(A)

Jordtryk: 0,26 kg/cm2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik