Anvendelse

KOMATSU Utility maskinerne, som er beskrevet i denne brugervejledning, er specielt konstrueret til GRAVNING

OG FJERNELSE AF JORD.

Vedr. godkendt ekstraudstyr henvises til instruktionsbogen afsnit “

  1. 1 AUTORISERET EKSTRAUDSTYR”.

Sikkerhedsregler

• Lad kun uddannet og autoriseret personale betjene og vedligeholde maskinen.

• Overhold alle sikkerhedsregler, forskrifter samt instruktioner ved betjening og vedligeholdelse af maskinen.

• Hvis andre personer end maskinføreren arbejder på eller omkring maskinen, eller hvis der hyppigt færdes andre personer på arbejdsområdet, må det sikres, at alle er i stand til at meddele sig til hinanden ved hjælp af et sæt aftalte signaler. Vær også sikker på, at alle arbejder på et sted, hvor de kan se maskinen, og hvor de kan ses af maskinens fører.

Transport og læsning

Transport og læsning

• Af- og pålæsning af maskinen til eller fra et andet køretøj er altid forbundet med en vis risiko. Vær derfor yderst forsigtig, og følg derfor altid instruktionsbogens anvisninger.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Motor olie: SAE 15W/40 API klassifikation CD.

Hydraulik: SAE 10W API klassifikation CD

Start/kørsel af maskinen

  1. Træk i gashåndtaget, indtil det er trukket ca. halvt ud. Drej herefter startnøglen direkte til positionen for foropvarmning.

Tidsrummet for foropvarmning afhænger af udendørs temperaturen og forholdet svarer til ca. 1 sek. for hver °C under frysepunktet.

Foropvarmningen signaleres ved hjælp af advarselslampen på instrument-brættet.

  1. Drej startnøglen til position (START), indtil motoren starter. Startnøglen må være i denne position i maks. 15 sekunder.
  2. Så snart motoren starter, slippes nøglen, der derefter automatisk går tilbage til stilling «I». Reducér herefter tomgangshastigheden.

Stop af maskinen

Inden afbrydelse af motoren udføres følgende:

  1. Sænk arbejdsudstyret ned på jorden.
  2. Sæt grebene i neutral og aktivér sikkerhedsudstyret.
  3. Drej gashåndtaget til tomgangsposition.

Motoren standses ved at dreje til stilling (OFF).

Vedligeholdelse

Daglig veligeholdelse:

Generel syns og tætheds kontrol.

Kontrol af olier og væsker.

Smørring af læsseudstyr ifølge instruktionsbogens anvisninger.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ UDEN FOR FØRERKABINEN Lwa 94db

• Denne værdi angiver støjniveauet uden for maskinen, og henviser til støjniveauet, som personerne i nærheden af arbejdsområdet udsættes for.

STØJ I FØRERKABINEN Lpa 75db

• Denne værdi angiver det maksimale støjniveau, som maskinføreren udsættes for i førerkabinen, når kabinen er lukket.

Personlige værnemidler

BEKLÆDNING OG PERSONLIGT

BESKYTTELSESUDSTYR

• Bær aldrig stor eller løstsiddende påklædning, smykker og armbåndsure. Kom aldrig i nærheden af en arbejdende maskine med langt, løsthængende hår, som kan gribe fat i de bevægelige maskindele, og derved forårsage alvorlige kvæstelser eller skade.

Bær heller ikke arbejdstøj med pletter af olie eller brændstof,da dette er brandfarligt.

• Bær hjelm, sikkerhedsbriller, overtræksstøvler, maske, handsker og høreværn under arbejdet med maskinen eller ved vedligeholdelse.

• Bær altid sikkerhedsbriller, hjelm og tykke handsker til beskyttelse af hænderne mod metalsplinter og fine partikler. Dette gælder især ved aktivering og dermed indsættelse af forbindelsespaler, som bruges til at samle arbejdsudstyrets dele, samt ved rengøring af luftfilter og køler med trykluft.

Overvåg også, at ingen ubeskyttede personer opholder sig eller arbejder i nærheden af maskinen uden brug af det nødvendige beskyttelsesudstyr.

• Når der arbejdes i en otte timers periode ved et støjniveau på over 90 dBA, skal der bruges høreværn eller ørepropper. Dette skal man være særlig opmærksom på hen mod arbejdsdagens afslutning.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik