Anvendelse

Lightlift

  1. 65 er en selvkørende hydraulisk personløfter, der er udstyret med en arbejdskurv med styring,

anbragt foroven på en roterende og udskydelig, leddelt struktur. Kurven er beregnet til at bringe

personer og deres værktøj op til et punkt højere end underlaget.

Sikkerhedsregler

- Hinowa Lightlift

  1. 65 må kun betjenes af personer over 18 år, som har modtaget instruktion i brug af liften. Brugeren skal ligeledes være bekendt med gældende sikkerhedsregler for liftdrift.

- Operatøren skal altid arbejde professionelt, følge sikkerhedsreglerne og være omhyggelig med ikke at

undervurdere det ansvar han har for sig selv og andre omkring dem, såvel som for materiellet.

- Inden arbejde påbegyndes er det vigtigt at operatøren kontrollerer, at alle sikkerhedselementer er på

plads og i orden, foretager de nødvendige kontroller af maskinen og gør sig bekendt med beskaffenheden

af det underlag, der skal arbejdes og manøvreres på.

Dette er ikke fyldestgørende nok, så det anbefales at læse brugervejledningen

Transport og læsning

Op- og nedkørsel ad ramper

Maskinen er meget stabil, selv under last-

ning via ramper. Forsigtighed tilrådes

alligevel under lastning.

Vær opmærksom på følgende:

- Parker lastbilen / traileren på plant underlag, og kontroller, at ramper og trailer kan bære maskinen, og at der ikke

ligger affald eller at der er glat.

Løft af liften

- Under løftet skal maskinen være bragt i transporttilstand (armene helt inde og nede, støtteben helt oppe

og og bælterne skudt ud). I modsat fald er maskinen ikke i balance og løft er farlige.

-Løft aldrig maskinen med personer på ellet i den.

- Under løftet må der ikke befinde sig personer i arbejdsområdet eller under maskinen.

Løft aldrig maskinen på anden måde end beskrevet her (se PDF eller i brugervejledningen som findes på liften.

- Ved løft af maskinen må kun anvendes kran og løftegrej, der er rigeligt dimensioneret og i

perfekt stand. Kontroller maskinens og kranens data inden løftet.

-Liften surres i de dertil indrettet beslag midt på liftens arm

Dimensioner: 445 cm X 199 cm X 79 cm

Drivmidler

Diesel/Benzin og 230V net tilslutning

Start/kørsel af maskinen

Start af brændstofmotor

- Inden motoren startes, skal operatøren kende og have gennemgået alle procedurer for maskine og

motor som beskrevet i manualen, såvel som alle skilte.

- Genlæs alle sikkerhedsforskrifter og kontroller, at de er fulgt.

- Inden motoren startes, sikres at vælgeren på elpanelet i kurven er stillet på forbrændingsmotor.

- Benzinmotoren kan startes enten fra kurven eller fra jorden. Stil nøglen på ON inden opstigning i

kurven. Brug håndgrebene under opstigningen. Brug den grønne knap i øvrebetjening.

- Benzinmotoren kan kun startes fra jorden med nøglen eller direkte fra kurven. Stil nøglen på ON

inden opstigning i kurven. Brug håndtagene under opstigningen. Brug den grønne knap i kurven (afsnit

  1. 4.1 pkt 2). Starten sker nu automatisk.

Stop af maskinen

Kør liften til transportstilling se photocelle på chassis.

Drej omskifter til stillingen "støtteben" . Hæv støttebenene, skift mellem de 2 forreste og bagereste. 2 af gangen.

Tryk på nødstop og drej nøglen.

Vedligeholdelse

Kontroller brændstofstand i tanken

Kontroller batteriernes væsketilstand.

Kontroller at hydraulikslanger, kabler, stik, rækværk og låger ikke er beskadiget, samt at der ikke er opstået lækage.

Smøring i.h.t. smøreplan, anbragt ved hovedkontrolboks.

Årligt hovedeftersyn, herunder belastningsprøver, påbudt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P259 faldsikring påbudt
Vægt: 1700 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.