Anvendelse

Transport af jord, råstoffer og beton, m.m.

Sikkerhedsregler

  1. Kør langsomt og forsigtigt på ujævnt / let skrående terræn.2) Max hældning 15 grader.3) Hold afstand til kanter og skråninger.4) Afpas hastigheden efter forholdene.5) Vær opmærksom på betjeningshåndtag for frem og bakdrift. Maskinen sættes omgående i bevægelse når håndtaget aktiveres.6) Maskinens maksimale last må ikke overskrides.7) Ved arbejde under lad, skal dette fastlåses / sikres.8) Laddet må ikke tippes hvis læsset klæber.9) Ved arbejde på skrående terræn må der ikke læsses af.10) Kørsel med tippet lad må ikke forekomme.11) Der må ikke medtages passagerer.12) Undgå lukkede områder, udstødningsgasser/støj er farlig.13) Vær opmærksom på brandfare, undgå arbejde i nærheden af letantændelige materialer.14) Undgå arbejde med fuld last før det hydrauliske system har opnået normal driftstemperatur.15) Inden maskinen forlades skal lad sænkes, motor standset og tæn-dingsnøgle tages ud.16) Sluk altid motoren ved tankning, service- og vedligehold- elsesarbejde. Lad motor køle af ca. 10 min. inden tankning.17) Sørg altid for at maskinen er vel vedligeholdt.18) Ved afvigelser / fejl standses maskine straks og faglært person tilkaldes, inden maskinen tages i brug igen.19) Vedligeholdelse og kontrol udføres jævnligt efter de givne sikkerhedsforeskrifter, se betjeningsvejledning.

Transport og læsning

Vægt: 295 kg. Indhold i lad 400 ltr. Lastevne: 700 kg.

Mål: B850 x L

  1. 050 x H1.030

Transport på trailer eller ladvogn skal ske under iagttagelse af gældende regler for tung transport. Maskinen skal altid læsses af og på fra fast, vandret underlag. Brug altid læsserampe eller løft med truck ved læsning og aflæsning af maskinen.Kør altid langsomt ved læsning og aflæsning Aktiver aldrig andre hånd-tag en køregrebet under kørsel på rampen. Anden handling kan få maskinen til at vælte. Pas på når maskinen skal over ved overgang mellem rampen og ladkant.Hvis maskine trækkes op på knæklad ved hjælp af spil stilles håndtaget på venstre side på frikobling. Maskinen skal sikres og surres forsvarligt under transport.

Drivmidler

Ren Benzin 92 oktan, BlyfriTankindhold 3,6 ltr.

Motor skal altid stoppes ved påfyldning af brændstof.Lad motor køle af i ca. 10 min inden tankning.

Start/kørsel af maskinen

  1. Gå rundt om maskinen og kontroller den omhyggeligt.2) Påfyld brændstof.3) Choker lukkes og gashåndtag stilles til ca. 1/3 (ikke ved varm motor).4) Drej tændingsnøglen til ON, lad motor opvarme i tomgang.5) Advar omkringstående inden maskinen sættes i bevægelse.6) Tillad aldrig nogen at kravle op på maskinen.7) Kørehastighed er 0 – 8 km./time8) Højre håndtag af styret er til at køre frem. Venstre håndtag er til bak. Slippes højre og venstre håndtag, standser maskinen.

Stop af maskinen

  1. Ved nødstop drejes tændingsnøglen til OFF. (venstre om)2) Ved normalt stop trækkes gashåndtag tilbage og lad motoren gå tomgang et kort øjeblik.3) Drej tændingsnøglen til OFF.

Vedligeholdelse

  1. Kontroller motoroliestanden dagligt, om nødvendigt påfyld olie. Olieskift/serviceinterval for hver 50 driftstimer2) Kontroller luftfilter dagligt. Filter renses for hver 20 driftstimer.3) Kontroller hydraulikoliestand dagligt4) Smøring af bolte og led (smørenipler) foretages dagligt.5) Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser, må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele/lejer/pakdåser/luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Leq = 84 dB(A)

Personlige værnemidler

Høreværn, fod- og benværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.