Anvendelse

Arbejdsluft, Sand / Glasblæsning. Jordrakket, Tryklufthamre. Ventilations- rengørring Fiberkable- arbejde

Sikkerhedsregler

Kun personale med den fornødne uddanelese må betjene, justere,veligeholde eller reparere maskinen.Stop maskinen før lågerne åbnes.Dette gælder også ved påfyldning af diesel. Låger SKAL være lukket under drift.Træf de fornødne forholdsregler mod brand, spid og udslip af olie og brændstof skal STRAKS fjernes.Under drift :GIV AGT for kulilte, denne gasart er DØDBRINGENDE !!. Placer kompressoren på et plant og fast underlag. Kontroller at slanger er forsvarligt tilkoblet før maskinen startes.

Transport og læsning

Før kompressoern løftes skal Døre og trækstang fastgøres.Helikopterløft er IKKE tiladt.Før transport,kontroller lys, trækstang, bremser, sikkerhedskæde samt at støttehjul er helt oppe og forsvarligt fastgjort.

Drivmidler

Kompressor: PAROIL S

Motor : PAR OIL SAE 15W 40

Start/kørsel af maskinen

Kontroler at afbryderen (F

  1. ikke er afbrudt, den er placeret under instrument pannel.Kontroller at der er tilstrækkeligt olie på motor / kompressor. Forvarm motoren om nødvendigt i ca. 15 sek. Drej startknap med uret, lampe H2 tænder. Når motoren er i gang slippes knappen.

Stop af maskinen

Luk afgangshanerne, lad maskinen nedkøle. Drej Start / Stop knap ( S

  1. mod uret til Pos. 0

Vedligeholdelse

Hold kølere på maskinen rene.Kontroller olie dagligt på kompressor og motor.

Tank dieselolie på ved arbejds ophør dette minimer kondensvand i tanken.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Sound pressure ISO 2151 7 meter dB(A)70

Kontroller at maskinen IKKE lækker olier.og iøvrigt er rengjort

Personlige værnemidler

Sørg for at bære personlige værnemidler når maskinen tankes. Ved ophold tæt på maskinen under drift SKAL der bæres sikkerhedsbriller samt høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik