Anvendelse

DD 200 med DD HD-30 er beregnet til standerført vådboring i mineralske underlag ved hjælp af diamantborekroner (ikke håndholdt).

Sikkerhedsregler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!

- Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Hold altid fast i værktøjet med begge hænder eller kontroller at borestativet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede. således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Mål: 630x150x173 mm

Nominel vægt (grundmaskine) 12,7 kg

Nominel vægt (borestander) 17,9 kg

Vedligeholdelse

Fjern støv og skidt, som har sat sig fast, og beskyt overfladen på værktøjerne og værktøjsholderen mod korrosion ved med jævne mellemrum at aftørre med en klud fugtet i olie.

Anvend aldrig drivenheden, hvis luftindtagene er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i drivenhedens hus. Rengør jævnligt drivenheden med en klud - aldrig spray, dampstråler eller rindende vand.

Kontroller regelmæssigt alle udvendige dele på apparatet for beskadiglese og fejlfri funktion. Brug ikke apparatet, hvis der er beskadigede dele. Lad Hilti-service reparere værktøjet. Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Radio- og TV-støjdæmpet: I hht. EN 55 014-1

Støjdæmpet: I hht. EN 55 014-2

Dobbeltisoleret iht. EN/IEC 61029:

Typisk A-vægtet lydeffektniveau (LwA): 105 dB (A)

Typisk A-vurderet udsendt lydtryksniveau: 92 dB (A)

Typisk målt vibration ved håndhjul: <2,5 m/s2

Personlige værnemidler

Undgå at få boreslam på huden.

Anvend støvmaske ved arbejde, hvor der udvikles støv f.eks. tørboring.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.