Anvendelse

DD 130 er en eldreven diamantboremaskine beregnet

til at anvendes håndholdt eller monteret på et borestativ.

Egnet til våd- og tørboring. Beregnet til gennemboring og boring af ikke gennemgående huller (bundhul) i mineralske materialer.

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!

- Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Hold altid fast i værktøjet med begge hænder eller kontroller at borestativet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede. således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

- Komplet sikkerhedsinstruktion, se pdf fil link

Transport og læsning

Dimensioner (L×B×H): 515×114×170 mm

Vægt (grundmaskinen): ca. 7,1 kg

Boredybde: max. 430 mm (730 mm med forlænger)

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

- Hold altid indstiksenden på bor og rene og smurt med Hilti fedt!

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

- Hilti Fuldservice dækker 2 år, når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Radio- og TV-støjdæmpet.

Værktøjets støjniveau (A-værdien) er normalt som følger:

Lydstyrkeniveau (LwA): 102 dB (A)

Lydtryksniveau (LpA): 89 dB (A)

Typisk målt vibrationsniveau ved håndtag: < 2,5 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.