Anvendelse

Maskinen er i forbindelse med diamant-vådborekroner og en vandtilførsel beregnet til vådboring i mineralske

materialer som f.eks. beton, stålbeton eller murværk.

Den er ikke egnet til boring over hovedhøjde.

Maskinen må kun benyttes i forbindelse med diamantborestanderen S 500 A. Det er muligt at kombinere maskinen med en opsugningsanordning vandopfangningsring

og Bosch-universalsuger).

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er

kun muligt, hvis De før brug læser

betjeningsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder anvisningerne heri.

Desuden skal de generelle sikkerhedsforskrifter overholdes.

Sørg for at få en sagkyndig person

til at vise Dem, hvordan maskinen

fungerer, før den benyttes første

gang.

Sikkerheds- og arbejdsforskrifterne

for den benyttede borestander

skal overholdes meget nøje!

For at undgå høreskader skal man

bære høreværn.

Bær beskyttelsesbriller og fastsiddende

fodtøj.

Bær langt hår under hårbeskyttelse. Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Transport og læsning

Vægt ca. 11,6 kg.

Vedligeholdelse

 Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

 Maskine og ventilationsåbninger skal altid være rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Rengør borespindlen efter arbejdet. Sprøjt korrosionsbeskyttelsesspray

på borespindel og borekrone en gang imellem.

Reparationen skal udføres

af et autoriseret serviceværksted for Bosch elektroværktøj.

Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal altid

angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 61

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk: 89 dB(A).

Lydeffektniveau 102 dB(A).

Brug høreværn!

Hånd-arm vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn, øjenværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.