Anvendelse

GDB 1600 WE :

Maskinen er beregnet til vådboring i beton og stålbeton, med våddiamantborekroner og vandtilførsel. Maskinen kan kombineres med en opsugningsanordning vandopfangningsring eller anboringshjælp og Boschuniversalsuger).

Ved montering af et sugehoved kan

maskinen også benyttes til tørboring.

GDB 1600 DE :

Maskinen er beregnet til tørboring i murværk, med tørdiamantborekroner

og støvopsugning (Bosch-betonstøvsuger).

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis De før brug læser

brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder

disses anvisninger. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter

i vedlagte hæfte følges.

Sørg for at få en sagkyndig person

til at vise Dem, hvordan maskinen

fungerer, før den benyttes for første

gang. Hvis strømkablet under arbejdet beskadiges eller skæres over, må kablet

ikke berøres, og netstikket skal straks

trækkes ud. Maskinen må aldrig benyttes

med et beskadiget kabel.

For at undgå høreskader skal man

bære høreværn.

Bær altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker

og fast fodtøj under arbejdet.

Bær langt hår under hårbeskyttelse. Arbejd

kun med tætsiddende tøj.

Støv, der opstår i forbindelse med arbejdet, kan være sundhedsfarligt,

brændbart eller eksplosivt. Brug egnede

beskyttelsesforanstaltninger.

F.eks.: Noget støv gælder som kræftfremkaldende.

Brug egnet støv-/

spånudsugning og støvmaske.

Letmetalstøv kan brænde eller eksplodere.

Sørg for at arbejdspladsen altid er

ren, da materialer, der blandes sammen,

er særlig farlige. Vådboring over hovedhøjde skal altid gennemføres

med en vandopfangningsring.

(GDB 1600 WE)

Vær opmærksom på, at

vandopfangningsringen

ikke er beskadiget.

Der må kun bores med FI-kontakt.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal FIkontaktens

1 funktion kontrolleres, før

arbejdet påbegyndes. (GDB 1600 WE)

Hvis HFI-relæet på kablet, eller kablet

er beskadiget, skal det udskiftes på et

autoriseret Bosch-værksted.

Maskiner, som benyttes ude i det frie, tilsluttes via

et HFI-relæ med max. 30 mA udløsningstrøm. Benyt

kun en forlængerledning, som er tilladt til udeområdet.

(GDB 1600 DE)

Maskinen må kun tilsluttes et korrekt jordet strømnet.

Stikdåse og forlængerledning skal være forsynet

med en funktionsdygtig jordledning.

Maskinen skal altid være slukket, når stikket sættes

ind i stikdåsen.

Maskinen skal altid være slukket og efterløbet være

afsluttet, før maskinen fralægges.

Ledningen skal altid føres bagud fra maskinen.

Tørboremaskiner må ikke benyttes til vådboring.

Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at

spænde maskinen fast i en borestander.

Hold altid maskinen fast med begge hænder og

sørg for at stå sikkert under arbejdet.

Maskinen må aldrig benyttes af børn.

Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der

benyttes originalt tilbehør.

Transport og læsning

Vægt (med borehoved) [kg] 5,9

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før ethvert arbejde på maskinen påbegyndes.

Maskine og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Værktøjsholderen rengøres, når arbejdet er færdigt,

og sprøjtes af og til ind med korrosionsbeskyttelse.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50 144 og EN 61

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk: 87 dB(A).

Lydeffektniveau 100 dB(A).

Brug høreværn!

Hånd-arm vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn, øjenværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.