Anvendelse

- Skæring af kantsten og brosten

- Opskæring af kloakledninger og kanaler

- Skæring af mindre åbninger

- Skæring af asfalt

- Skæring af metal

Sikkerhedsregler

•Brug altid den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som det ikke er beregnet til, men kun i

overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.

•roterende dele, især roterende værktøjer, kan medføre personskader.

•Brug kun originalt tilbehør eller ekstraudstyr, som er angivet i brugsanvisningen. Anvendelse af andet

ekstraudstyr eller tilbehør end det, der er anbefalet i brugsanvisningen, kan medføre fare for

personskade.

•Hold altid fat i maskinen og føringsvognen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for

at holde håndtagene tørre og rene samt fri for olie og fedt.

•Snit i bærende vægge eller andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af

armeringsjern eller bærende elementer.

Før arbejdet påbegyndes, skal den ansvarlige bygningsingeniør, arkitekt eller byggeleder tages med på

råd.

•Undgå at overbelaste maskinen. Du arbejder bedre og sikrere inden for det angivne effektområde.

•Anvend aldrig maskinen uden beskyttelsesafskærmning

•Sørg for, at de gnister, der opstår under brugen, ikke er til fare, f.eks. rammer dig selv eller andre

personer. Indstil beskyttelsesafskærmningen korrekt.

• Indstil beskyttelsesafskærmningen på maskinen korrekt. Den skal være sikkert fastgjort og positioneret,

så den yder maksimal beskyttelse og mindst muligt af skæreskiven vender ubeskyttet hen imod

brugeren. Beskyttelsesafskærmningen beskytter brugeren mod dele fra brækkede skæreskiver og

utilsigtet berøring med skæreskiven.

• Maskiner, der ikke bruges, skal opbevares sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller

svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.

• Sluk maskinen under transporten.

• Vælg et stabilt underlag til maskinen, når du sætter den fra dig.

• Sluk maskinen efter brug.

• Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale

reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

• Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og

ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes.

• Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte

maskiner

• Afbryd maskinen før skift af skæreskive eller indstilling af beskyttelsesafskærmningen.

• Hold maskinen under opsyn, hvis du sætter den fra dig, mens den kører.

• Skær altid emner over ved fuldt omdrejningstal.

• Hold kun fat i maskinen på de isolerede håndtag, hvis der er risiko for at kunne beskadige skjulte

elektriske ledninger med værktøjet.Hvis der opstår kontakt med en strømførende ledning, sættes

maskinens uisolerede metaldele under spænding, og brugeren kan få elektrisk stød.

• Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke må lege med apparatet.

• Apparatet må ikke anvendes af svagelige personer eller børn.

• Maskinen og føringsvognen må ikke transporteres ved hjælp af en kran.

• Sæt ikke maskinen og føringsvognen på skrå flader. Sørg altid for at vælge et sikkert underlag til

maskinen og føringsvognen.

Transport og læsning

Sørg altid for at kapsaven står op under transport og flytning

Dimensioner: 81 cm X 43 cm X 26 cm

Drivmidler

Benzin/olie, Blandingsforhold: 2% olie (1:

Vedligeholdelse

Før arbejdets begyndelse

• Kontrollér, at maskinen er fejlfri og intakt, og reparer om nødvendigt

• Kontrollér maskinen for lækager, og reparer om nødvendigt utætheder

• Kontrollér, om maskinen er snavset, og rengør om nødvendigt

• Kontrollér betjeningsknapper for korrekt funktion, og reparer om nødvendigt

• Kontrollér, at skæreskiven er fejlfri, og udskift den om nødvendigt

Hvert halve år

• Efterspænd udvendigt tilgængelige skruer / møtrikker

• Kontrollér, om brændstoffilteret er snavset, og udskift det om nødvendigt

• Stram drivremmen, hvis remmen glider ved belastning af skæreskiven

Efter behov

• Efterspænd udvendigt tilgængelige skruer / møtrikker

• Udskift luftfilteret, hvis maskinen ikke starter, eller hvis motoreffekten falder mærkbart

• Kontrollér, om brændstoffilteret er snavset, og udskift det om nødvendigt

• Rengør / udskift tændrøret, hvis maskinen ikke eller kun modvilligt starter

• Reparation af værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 1 år omfatter: Fragt til/fra vores

serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 1 år

indføres livstids begrænset reparationsomkostning.

• Kontakt Hilti for mere information og komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 11 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO 19432 (EN 12096)
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
5,0 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
2 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO 19432 (ISO 11201)
Støjniveau
99 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
19 minutter
Lydeffektniveau (lwa)
102 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Slagvolume:

68,7 cm³

Effekt:

3,5 kW

Max. skivediameter:

350 mm


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.