Anvendelse

Støvfri rilleskæring i beton og mursten til el-, vand- og andre mindre rør.

Sikkerhedsregler

- Til beskyttelsesisolerede maskiner må der ikke tilsluttes jordkabel.

- Stikket må kun sættes i stikkontakten, når maskinen er slukket.

- Ved arbejde i det fri må der kun anvendes dertil egnet forlængerledning.

- Opbevar værktøj og tilbehør uden for børns rækkevidde.

- Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og høreværn under arbejdet.

- Rillefræseren må af sikkerhedsgrunde kun anvendes med sidebeskyttelse.

- Maskinen må kun bruges sammen med støvudsugning! Støvsugeren skal være egnet til opsugning af stenstøv! Dvs. der skal bruges en velfungerende

støvsuger på mindst 1200 W.

- Hvis disse forholdsregler ikke er tilstrækkelige, skal der derudover bruges åndedrætsværn iht. EN 149!

- Anbefalet filterklasse: P

- Der må under ingen omstændigheder skæres i asbestholdige materialer.

- Sørg for, at der ikke befinder sig brandbare materialer i nærheden af skærestedet.

- Anvend kun originale reservedele.

Transport og læsning

Vægt: ca. 5,6 kg

Vedligeholdelse

- Træk altid stikket ud af stikkontakten før alle indgreb på maskinen.

- Kontroller at stik og kabel er intakt.

- Hvis det er beskadiget, skal det straks udskiftes af autoriseret per-sonale.

- Følgende dele skal altid holdes rene (med pudseklud, pensel eller evt. trykluft): dybdestop, riller, aksel, spændeflange og ventilationsåbningerne.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveau: 97 dB (A)

Lydstyrkeniveau: 110 dB (A)

Vibrationsbelastningen ligger normalt på 3,5 m/s.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.