Anvendelse

Gerni 6602 A. er den velkendte og meget kraftige hedtvandsrenser til de store, krævende og langvarige opgaver.

Sikkerhedsregler

• Installationen, hvortil højtryksrenseren tilsluttes, skal være korrekt jordforbundet.

• De angivne maksimale tryk og temperaturer på typeskiltet må ikke overskrides.

• Ved driftsforstyrrelser og reparation - afbryd højtryksrenseren ved hovedkontakten og luk for vandtilførslen.

• Ved arbejdsafslutning - afbryd højtryksrenseren ved hovedkontakten, og luk for vandtilførslen. Lås altid pistolen

med sikringen på aftrækkeren, når De forlader højtryksrenseren.

• Efter anvendelse af hedtvand/damptrin skal højtryksrenseren køre med koldt vand i ca. 1 min.

• Udskiftning af pistol og afmontering af slanger må ikke ske før højtryksrenseren er afbrudt og trykket aflastet.

• Anvend udelukkende originale højtryksslanger.

Brug ikke alternative højtryksslanger, da de ikke opfylder den

sikkerhedsstandard, som Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S kræver. Forsøg aldrig selv at reparere defekte højtryksslanger.

• Ingen andre personer, end den der bruger anlægget, må opholde sig i det område, hvor der er risiko for at

blive ramt af strålen.

• Brugeren skal kunne stå fast og stabilt med tilstrækkelig plads omkring sig, så det er muligt at indtage en forsvarlig

arbejdsstilling. Fodtøj, der er smidigt og fastsiddende samt har

skridsikre såler, bør anvendes.

• Påfyld ikke dieselolie under drift eller når maskinen er varm.

• Undgå berøring af området omkring og over røgafgangen, da dette kan forårsage forbrændinger.

Der henvises iøvrigt til

- At-meddelelse nr.

  1. 09.1 om åndedrætsværn
  2. 09.3 om øjenværn
  3. 09.5 om høreværn

Transport og læsning

Maskinen har indbygget løftekrog.

Drivmidler

Tilslut el-kablet. Bemærk højtryksrenserens mærkespænding og strømstyrke :

3 X 230V, 50 Hz 13A 19 A

3 X 400V, 50 Hz 7A 11 A

3 X 415V, 50 Hz 7A 11 A

Start/kørsel af maskinen

Hvis De ønsker, at højtryksrenseren skal kunne arbejde med en større aktionsradius, end den højtryksrenseren har som

standard, bør De forlænge højtryksslangen og ikke el-kablet.

Højtryksrenseren skal stå så langt væk fra rengøringsstedet som muligt.

Stop af maskinen

Når pistolgrebet slippes, standser højtryksrenseren efter en kort periode. For at genstarte skal pistolgrebet blot aktiveres.

Sluk højtryksrenseren ved at dreje omskifteren til pos. “0”. Afbryd strømmen til højtryksrenseren på hovedafbryderen

og luk for vandtilførslen. De bør altid låse pistolen med sikringen på håndgrebet, når De lægger spulerøret fra Dem. De forhindrer således udenforstående i umiddelbart at anvende højtryksrenseren.

Vedligeholdelse

For at opnå optimal udbytte af og længst mulig levetid for Deres højtryksrenser, er det vigtigt at vedligeholde maskinen. Vi anbefaler at De følger nedenstående anvisninger i.h.t. checklisten på næste side.

Oliestand/pumpe

De bør kontrollere pumpens oliestand dagligt. Aflæs kun oliestanden ved stilstand og når maskinen er placeret på et

vandret underlag. Olien skal stå midt i olieglasset. Efterfyld eventuelt med olie ved at fjerne olieglasset med en fast nøgle.

Olieskift

De bør skifte pumpeolien for hver 300 timers drift, dog mindst en gang om året. Hvis der er vand i pumpeolien, bør De

skifte den forurenede olie ud og fylde ny olie på (olietype - se tekniske data).

Vandfilter

Rens vandfilteret efter behov. Afmonterer vandtilgangsslangen og tag vandfilteret ud.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Pumpetryk bar 175

Turbotryk ETP-bar 215

Vandmængde l/time 930

Vandmængde m. damptrin l/time 530

Temperatur, normaldrift °C 90

Temperatur, damptrin °C 130

Personlige værnemidler

Under brugen skal det sikres, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra støj og vibrationer samt stoffer og materialer. Dette kan bl.a. ske ved at benytte personlige værnemidler. Det sikreste er at benytte luftforsynet åndedrætsværn. Der kan ofte være tvivl om luftforureningens

art, fordi det kan være svært at afgøre, hvad der river sig løs fra de bestrålede overflader.

• De anvendte høreværn skal bringe støjbelastningen ned under 85 dB(A).

• Der skal normalt anvendes øjenværn til beskyttelse mod aerosoler og væskedråber.

• Det anbefales at bruge beskyttelsesdragt for at undgå skader i forbindelse med utilsigtet sprøjtning mod ubeskyttet

hud.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.