Anvendelse

Gerni 260 PX er en benzindreven koldtvandsrenser i et nyt opretstående design med en god ydelse der tilfredsstiller de fleste behov i mellemsektoren for rengøring med højtryk.

Sikkerhedsregler

De angivne maksimale tryk og temperaturer på typeskiltet må ikke overskrides.

• Ved driftsforstyrrelser og reparation - afbryd højtryks-renseren ved hovedkontakten og luk for vandtilførslen.

• Ved arbejdsafslutning - afbryd højtryksrenseren ved hovedkontakten, og luk for vandtilførslen. Lås altid pistolen

med sikringen på aftrækkeren, når De forlader højtryks-renseren.

• Efter anvendelse af hedtvand/damptrin skal højtryks-renseren køre med koldt vand i ca. 1 min.

• Udskiftning af pistol og afmontering af slanger må ikke ske før højtryksrenseren er afbrudt og trykket aflastet.

• Anvend udelukkende originale højtryksslanger.

Brug ikke alternative højtryksslanger, da de ikke opfylder den

sikkerhedsstandard, som Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S kræver. Forsøg aldrig selv at reparere defekte højtryks-slanger.

• Ingen andre personer, end den der bruger anlægget, må opholde sig i det område, hvor der er risiko for at blive ramt af strålen.

• Brugeren skal kunne stå fast og stabilt med tilstrækkelig plads omkring sig, så det er muligt at indtage en forsvarlig

arbejdsstilling. Fodtøj, der er smidigt og fastsiddende samt har

skridsikre såler, bør anvendes.

Transport og læsning

Maskinen transporteres således olien ikke løber fra pumpen.

Drivmidler

Benzin (gerne blyfri)

Start/kørsel af maskinen

Højtryksrenseren skal stå så langt væk fra rengøringsstedet som muligt.

 1. Læs sikkerhedsbestemmelserne

i "betjeningsvejledning / HONDA GCV160”.

Vær endvidere opmærksom på de periodiske eftersyn på benzinmotoren. Motorens max. omdrejningshastighed er justeret fra fabrikken og må ikke ændres. (For fuldstænding instruktion henvises til motorleverandørens betjenings-vejledning)

 1. Påfyld ren frisk benzin (gerne blyfri) i benzintanken.
 2. Kontroller olieniveauet i motoren, og efterfyld evt. med SAE 10W/30 eller SAE 10W/40 motorolie. Olien skal netop berøre oliepinden. Læs HONDA betjeningsvejledning “HONDA GCV 160”.
 3. Monter højtryksslangen på trykafgangen. Spul Deres vandtil-gangsslange igennem, og monter denne på vandtil-gangen. Slangen skal være min. 3/4”. Vandtilgangstrykket må max. være 10 bar under drift. Åbn for vandet.
 4. Drej benzinhanen til vandret og drej gasregulerings-håndtaget til pos. START / MAX. 6. Træk startsnoren ud i ét langt træk, og lad den gå langsomt tilbage.
 5. Aktiver pistolen et par gange og kontroller at luften er ude af systemet (når vandstrømmen er jævn og ikke stødende). Monter herefter spulerøret på pistolen.
 6. Åbn for trykreguleringshåndtaget og aktiver pistolen. Lad maskinen køre indtil konstant tryk opnås. Renseren er nu klar til brug. Via trykreguleringshåndtaget kan trykket reguleres trinløst op til maskinens max. tryk.

Stop af maskinen

 1. Drej gasreguleringshåndtaget forbi pos.STOP/MIN.
 2. Drej benzinhanen til lodret stilling.
 3. Luk for vantilførslen. De bør altid låse pistolen med sikringen på håndgrebet, når De lægger spulerøret fra Dem.

De forhindrer således udenforstående i umiddelbart at anvende højtryksrenseren.

Ved længere tids opbevaring - se "betjeningsvejledning HONDA GCV 160 ".

Vedligeholdelse

For at opnå optimal udbytte af og længst mulig levetid for Deres højtryksrenser, er det vigtigt at vedligeholde maskinen.

Motor - se “betjeningsvejledning HONDA GCV 160”.

Olieskift

Det er normalt ikke nødvendigt at efterkontrollere pumpens oliestand. Ønsker man at være mere omhyggelig med pumpen, kan olieskift finde sted på følgende måde: - skru olieproppen af pumpen - aftap olien ved at vende maskinen. - påfyld olie til niveau med underkant af oliepåfyldningshul

(olietype og -mængde - se tekniske data).

Vandfilter

Rens vandfilteret efter behov. Afmonterer slangeforskru-ningen og tag vandfilteret ud.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Arbejdstryk bar 120

Turbotryk ETP-bar 170

Rekylkraft, max. N 23

Vandmængde, max. l /t 720

Motoreffekt, afg. kW/HK 4,0/5,5

Personlige værnemidler

Under brugen skal det sikres, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra støj og vibrationer samt stoffer og materialer. Dette kan bl.a. ske ved at benytte personlige værnemidler. Det sikreste er at benytte luftforsynet åndedrætsværn.

Der kan ofte være tvivl om luftforureningens art, fordi det kan være svært at afgøre, hvad der river sig løs fra de bestrålede overflader.

• De anvendte høreværn skal bringe støjbelastningen ned under 85 dB(A). • Der skal normalt anvendes øjenværn

til beskyttelse mod aerosoler og væskedråber.

• Det anbefales at bruge beskyttelsesdragt for at undgå skader i forbindelse med utilsigtet sprøjtning mod ubeskyttet

hud.

Der henvises iøvrigt til

- At-meddelelse nr.

 1. 09.1 om åndedrætsværn
 2. 09.3 om øjenværn
 3. 09.5 om høreværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.