Anvendelse

Værktøjet er beregnet til slibning og polering af træ, kunststof og metal samt af lakerede, lige og buede flader.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er

kun muligt, hvis De før brug læser

brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder disses anvisninger.

Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges.

Sørg for at få en sagkyndig person

til at vise Dem, hvordan maskinen/

apparatet fungerer, før

den/det benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 2,0 kg

Vedligeholdelse

Stikket skal trækkes ud af stikdåsen, før ethver arbejde på maskinen påbegyndes!

Maskinen og ventilationsåbningerne skal altid være rene.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A -vurderede lydtrykniveau er typisk 75 dB (A). Under arbejde med værktøjet kan lydniveauet

overstige 85 dB (A).

Brug høreværn.

Den vurderede værdi for acceleration er typisk 4 m/s

Personlige værnemidler

Støv, som opstår under arbejdet, er

sundhedsfarligt. Benyt støvudsugning

og bær støvbeskyttelsesmaske.

Asbestholdige materialer

må ikke bearbejdes! Maskinen må

kun benyttes til tørslibning.

Brug høreværn.

Bær beskyttelsesbriller. Det anbefales

at bære beskyttelseshandsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.