Anvendelse

- Skæringsopgaver på f. eks. Tagkonstruktioner og stillads arbejde.

- Skæring i MDF plader, krydsfinér, gipsplader, brædder, mv.

- Skæring af plastrør.

- Mulighed for dyksnit og smigskæring i plader

Sikkerhedsregler

• Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

• Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

• Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er

lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved at skære i dem.

• Tænk på faren ved elektrisk stød!

• Kontrollér maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

• Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

• Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

• Spænd altid den genstand der skal bearbejdes fast!

• Tag altid batteriet af inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

• Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten

• Brug kun de batterier, der er beregnet til værktøjet

• Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer

eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.

• Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske.

• Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.

• Hvis savklingen sætter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke saven og holde den stille i materialet, indstil

saven står helt stille. Forsøg aldrig at tage saven ud af emnet eller trække den baglæns, så længe savklingen

bevæger sig, da der ellers er risiko for et tilbageslag.

• Hvis du vil starte en sav, som befinder sig i et emne, skal du centrere savklingen i savsporet og kontrollere, at

savtænderne ikke sidder fast i emnet.

• Understøt store plader for at nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt savklinge.

• Anvend ikke sløve eller beskadigede savklinger

• Spænd skæredybde- og skærevinkelindstillingerne fast før savningen

• Vær specielt forsigtig ved savning i eksisterende vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se, hvad de

indeholder

• Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Transporter rundsaven i værktøjskufferten

Dimensioner: 39 cm X 24 cm X 21 cm

Vedligeholdelse

• Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

• Rengør • Tag batteriet ud af maskinen før rengøring for at forhindre utilsigtet start af maskinen!

maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

• Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

• Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 3 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-6:200X
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
1,2 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-6:200X
Støjniveau
93 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
76 minutter
Lydeffektniveau (lwa)
104 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Klingediameter:

160-165 mm

Omdr.:
  1. 000/min
Klingeboring:

ø20 mm


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.