Anvendelse

Maskinen anvendes til graveopgaver, alle former entreprenørarbejde

Sikkerhedsregler

 1. Læs betjeningsvejledningen igennem før ibrugtagning og gør dem bekendt med indholdet. Det handler om din og andres sikkerhed.
 2. Føreren må under ingen omstændigheder betjene maskinen, hvis han er påvirket af alkohol, medicin eller andre euforiserende stoffer.
 3. Overhold alle sikkerhedsregler, forskrifter samt instruktioner ved betjening og vedligeholdelse af maskinen
 4. Betjen kun maskinen fra førersædet
 5. Undgå passagerer på maskinen
 6. maskinføreren har pligt til at sikre , at uvedkommende personer ikke opholder sig indenfor maskinens arbejdsområde.
 7. Udfør ikke kranarbejde med maskinen
 8. Indstil førersædet og spænd sikkerhedsselen
 9. Anbring aldrig skovlen over personer
 10. Undgå undergravning, fortag aldrig undergravning af en skrænt.

Dette sammendrag kan ikke erstatte en grundig gennemgang af instruktionsbogen der er leveret sammen med maskinen. men kan derimod bruges som et supplement .

Bilag:

Transport og læsning

Før du tager maskinen i drift , bør du kende alle instrumenters og betjeningsorganers placering og funktion. læs derfor, betjeningsvejledningen grundigt igennem før du begynder at betjene maskinen.

Følg gællende bestemmelser med hensyn til vægt, brede, højde, længde og sikring af lasten under transport .

vær opmærksom på, rampens stabilitet, skal være til strækkelig

Fjern slam, fedt, olie osv. Fra rampen og anhængeren for at undgå, at maskinen glider

Begge bælter skal blokeres , efter pålæsning og maskinen skal sikres korrekt med enten kæder eller stropper, som er godkendt til denne belastning.

Maskinen må aldrig løftes når der er personer i den. brug kun egnet løftegrej med tilstrækkelig bæreevne. Maskinen må kun løftes, som vist instruktionsbogen.

Vægt ekskl. fører 10195 kg

Dimensioner: 6630 cm X 2910 cm X 2335 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie : w 10/40 E9

Hydraulikolie : HV46

Start/kørsel af maskinen

 1. Indstil sædet, så du har en behagelig arbejdsstilling
 2. Spænd sikkerhedsselen
 3. kontroller at venstre manøverkonsol er i lås position
 4. Sæt Nøglen i tændingskontakten, drej til ON-position, kontroller om motorlampen lyser. Motor skal først startes, når motorlampen lyser. Alle advarselslamper blinker og der lyder en alarm i

2 sek. viserne begynder også at virke. efter ca. 2 sek. er det kun lade lampen og olietrykslampen, der lyser, og de andre er slukket.

Normal start :

 1. Drej nøglen til START- position og start motoren.
 2. når motoren starter, slippes nøglen, som selv drejer tilbage til ON-position.
 3. kontroller at alle advarselslamperne er slukket
 4. lad motoren varme op.

Start ved lave temperatur:

 1. Drej nøglen i ON position, se at glødelampen lyser (glødelampen vil lyse i ca. 9 sek.)
 2. Når glødelampen slukker, drejes nøglen til START- Position og motoren startes
 3. Når motoren starter, slippes nøglen, som automatisk drejer tilbage til ON-position
 4. kontroller at advarselslamperne er slukkede
 5. Lad motoren varme op.

Stop af maskinen

VIGTIGT: Stands ikke motoren brat, når du arbejder med tunge laster eller med maksimumhastighed på motoren. Hvis du gør det kan motoren blive overophedet eller forsage nedbrud på motoren.

Bring aldrig motoren til pludselig standsning , undtagen i alvorlig nødstilfælde

Før standsning af motor.

 1. Sænk graveudstyr ned på jorden.
 2. Sæt betjeningshåndtag i neutral og aktiver sikkerhedsudstyret .

(Venstre manøverkonsol i låst position)

 1. lad motoren køre i tomgang i ca. 5 min. så den gradvis afkøles
 2. Drej nøglen til OFF position for at standse motoren.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse :

kontroller at alle væsker er i korrekt niveau og smør maskinen, se smøre- og vedligeholdelsesskema i instruktionsbogen .

Før motoren startes, skal du gå en tur rundt om maskinen, fjern brandbare materialer fra alle de dele på motoren som opnår høje temperaturer, kontroller for evt. olie- og vandlækager, kontroller om bolte og møtrikker er løse.

kontroller også betjeningselementernes funktion, arbejdsbelysning, kontrollamper, og dieselmotor

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 10195 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 12096:1997
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,5 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO 6396,2008
Støjniveau
76 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
99 dB(A)

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.