Anvendelse

Maskinerne kan anvendes til mindre graveopgaver.

***************************************************

OBS: Dette sammendrag kan IKKE erstatte en grundig gennemgang af indstruktionbogen leveret med maskinen, men kan derimod bruges som suplement.

***************************************************

Læs derfor instruktionsbogen leveret med maskinen, samt eventuelt denne kortfattede bruger vejledning.

Sikkerhedsregler

Førerens pligter:

• Læs betjeningsvejledningen igennem før ibrugtagning og gør Dem bekendt med indholdet. Det handler om din og andres sikkerhed!

• Føreren skal indprente sig grundlæggende forskrifter for at undgå person- og materielle skader.

• Føreren må under ingen omstændigheder betjene maskinen, hvis han er påvirket af alkohol, medicin eller andre euforiserende stoffer.

• Mobiltelefoner må ikke anvendes, hvis de kan påvirke eksterne elektroniske systemers funktion.

• Føreren er ansvarlig for lasten resp. belastningen af maskinen.

– Maskinen må ikke bruges som kran.

– Maskinens angivne belastningsgrænse resp. lastgrænse skal iagttages.

– Vær opmærksom på virkningen af forskellige afstande og på påbygningsredskabernes tyngdepunkt.

• Personer må ikke betræde eller opholde sig i farezonen, dvs. i en afstand på mindst 7 m i alle retninger fra maskinen, der er i drift. Føreren kan give personer lov til at være inden for farezonen, hvis de er i hans synsfelt.

Deres sikkerhed:

• Anvend egnet beskyttelsetøj for sikker håndtering af maskinen.

• Sæt Dem altid på førerpladsen for at tænde motoren.

• Hold hænderne borte fra områder, hvor de kan komme i klemme.

• Tag altid sikkerhedsselen på.

• Gå altid ind i eller ud af maskinen med ansigtet mod maskinen. Benyt trinbræt og håndtag; enten med begge hænder og en fod eller en hånd og begge fødder. Spring ikke af!

• Kontroller, at alle påbygningsredskaber er monteret og aflåst korrekt.

• Vibrationerne, der fremkommer under drift, kan være skadelige for føreren. Disse skal reduceres på følgende måde:

– rigtig indstilling af førersæde og sikkerhedsselen.

– beskaffenheden af terrænet for drift, ujævnheder og huller (om nødvendigt skal disse rettes ud).

– tilpasning af kørehastighed og motorens omdrejningstal.

• Kabinen er beregnet til beskyttelse af føreren og opfylder kravene i TOPS- og ROPS-prøvningsstandarden. Derfor skal man holde sig fast, hvis maskinen skulle kipe eller vælte rundt. Spring ikke af!

• Vær opmærksom på rør- eller elledninger i eller over jorden.

Transport og læsning

! Før du tager maskinen i drift, bør du kende alle instrumenters og betjeningsorganers placering og funktion. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Det handler om din og andres sikkerhed!

- På- og aflæsning af maskinen

ADVARSEL! Følg de gældende bestemmelser med hensyn til

vægt, bredde, højde, længde og sikring af lasten under transport.

Vær opmærksom på, at rampens stabilitet, bredde, længde og

tykkelse er tilstrækkelig.

Fjern slam, fedt, olie osv. fra rampen og anhængeren for at undgå, at maskinen glider.

Begge bælter skal blokeres efter pålæsningen og maskinen skal sikres med kæder og remme, der er beregnede til den tilsvarande belastning.

-Løftning:

ADVARSEL! Maskinen må ikke løftes, når der er personer i

kabinen eller ved maskinen.

Anvend kun egnet løftegrej med tilstrækkelig bæreevne. Maskinen må kun løftes, som vist i indstruktionsbogen.

Ukorrekt løftning kan medføre, at lasten forskydes. Dette kan

medføre tilskadekomst eller skader.

Drivmidler

Dieselolie

Start/kørsel af maskinen

1 ! Før du tager maskinen i drift, bør du kende alle instrumenters og betjeningsorganers placering og funktion.

2 Gå rundt om maskinen før start for at sikre, at der ikke er lækager, og at der ikke er beskadigede eller løse dele, som kan forårsage skader.

3 Udfør daglig vedligeholdelse iht. smøre- og vedligeholdelsesplanen. Kontroller eller udfør desuden følgende punkter.

- Niveau i brændstoftanken (må kun kontrolleres med tændingskontakten i kørestilling ("stilling 2")).

- Oliestanden i motoren

- Oliestanden i det hydrauliske system

- Kølevæskestand

4 Rengør advarsels- og henvisningsskilte, håndtag og trin.

Stop af maskinen

1 Gravemaskinen parkeres så vidt muligt på fast, plan grund og arbejdsredskabet sættes ned på jorden.

2 Reduktion af motoromdrejningstallet: Gashåndtaget stilles i positionen "Tomgang".

OBS.! Fra fuld gas må motoren ikke pludselig stoppes; den skal køre videre i tomgang et kort stykke tid for at udligne temperaturen.

1 For at standse motoren drejes tændingskontakten til "Stopstilling" (stilling

  1. !

2 Alle kontrollamper slukker.

3 Kontroller, om samtlige kontakter og betjeningselementer er afbrudt resp. ude af funktion.

4 Træk nøglen ud af tændingslåsen i "Stopstilling" (stilling

  1. .
  2. for sikkerhedslåsen i position (A). Betjeningshåndtagene til arbejds- og kørehydraulikken er blokerede (ingen bevægelse mulig).

6 Afbryd strømforsyningen med batteriskilleafbryderen (ekstraudstyr).

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse:

Kontroler alle væske nivåer og smør maskinen. Se smøre- og vedligeholdelsesskemaet på insiden af motorhjælmen, samt udførlig information i instruktionsbogen leveret med maskinen.

Kontroler også for:

Olie-, vand- og brændstoflækager, maskindele og slanger, forskruninger og hydrauliktilslutninger, betjeningselementernes funktion, arbejdsbelysning, kontrollamper og dieselmotor.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Helkropsvibration

Helkropsvibrationer, som forårsaget af maskinen under faktiske arbejdsforhold, når den anvendes til det tiltænkte formål, er mindre end 0,65 m/s RMS (root mean square) iht. ISO

Maskinens støjniveau

Målingen af lydeffektniveauet (L wA) omkring maskinen er iht. 2000/14/EC udført med gældende tilsætninger og målemetoder iht. ISO

(se data for din maskine på henvisningsskiltet/mærkaten på maskinen).

Personlige værnemidler

- Anvend alt efter behov en hjelm, beskyttelsesbriller, arbejdssko, beskyttelseshandsker og et godkendt åndedrætsværn (støvmaske) eller andre beskyttelsesmidler.

- Bær under ingen omstændigheder løstsiddende tøj eller smykker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.