Anvendelse

Schaeff HR32 er en alsidig stærk kompakt gravemaskine, der er designet til en lang levetid og mange manøvremuligheder. Denne Midigravemaskine arbejder pålidelig, selv under krævende arbejdsbetingelser. Den kan med fordel benyttes på steder der skal beskyttes mod varige skader, da den kan leveres med gummibånd.

Sikkerhedsregler

- Hold afstand til graverens arbejdsområde.

- Gå IKKE under en hævet bom, det kan være livsfarligt!

- Giv altid signal før start

- Kør langsomt og forsigtigt på ujævnt / let skrånende terræn (op til 15°)

- Hold afstand til kanter og skråninger (der er fare for styrt).

- Undgå kørsel med løftet last.

- Afpas hastigheden efter forholdene.

- Benyt altid sikkerhedssele.

- Vær opmærksom på brandfare, undgå arbejde i nærheden af letantændeligt materiale, gnister eller ild.

- Hold afstand til maskiner og forhindringer, så der altid er tilstrækkeligt udsyn.

- Få jævnligt fagpersonale til at efterse det hydrauliske system for utætheder, da disse kan forudsage personskade.

- Efter start skal alle hydrauliske betjeningsgreb bevæges til trykket er gået af.

- Kontroler altid arbejdsområdet før brug, vær opmærksom på ledninger rør o.lign.

- Gravemaskinens tiladte belastning må IKKE overskrides.

- Sørg altid for tilstrækkelig udluftning ved løbende motor.

- Transport af personer er ikke tilladt.

- Undgå arbejde med fuld last før den hydrauliske væske har opnået normal driftstemperatur.

- Sørg altid for beskyttelsesudstyr svarende til arbejdsbetingelserne, se betjeningsvejl.

- Inden De forlader læsseren, skal skovlen være lukket, gravearmen tilbagetrukket og bommen sænket fuldstændig, håndtaget til lås for joystick løftet, venstre joystick enhed løftet, motoren standset og tændingsnøglen taget ud.

- Kravl altid baglæns ind i maskinen og gå forlæns ud.

- Benyt aldrig frakoblingshåndtaget som håndtag ved ind- og udstigning af maskinen.

- Sluk altid motoren i forbindelse med tankning, service- og vedligeholdelses arbejde.

- Ved læsning og transport skal minigraveren sikres mod bevægelse.

- Sørg altid for at gravemaskinen er godt vedligeholdt.

- Ved afvigelser / fejl standses maskinen straks og efterses af faglært person inden brug.

- Vedligeholdelsesarbejde og kontrol udføres jævnligt efter de dertil givne sikkerhedsforskrifter, se betjeningsvejl.

- Ethvert arbejde på batteri, elanlæg og det hydrauliske system må udelukkende foretages af faglærte personer, se betjeningsvejl.

OBS: Dette sammendrag kan IKKE erstatte en grundig gennemgang af betjeningsvejledningens afsnit om sikkerhed, men kan derimod bruges som suplement.

Transport og læsning

En bjærgning af maskinen skal fortrinsvis foretages med en kran.

Maskinen er udstyret med følgende slæbepunkter:

- Laske på undervogn

- 2 boringer ved dozerbladet

Transport af maskinen:

Under transporten på blokvogn eller jernbanevogn skal båndmaskinen sikres med et tov eller en kæde, der fastgøres ved fæstepunkterne, og med stopklodser mod egenbevægelser.

Dozerbladet og arbejdsudstyret sænkes ned på jorden

Transport på lastvogn:

Maskinen kan læsses over en rampe med en vinkel på max. 15o

Lastvognen skal sikres med stopkiler.

Maskinen læsses baglæns og køres fremad ned af lastvognen.

Maskinen sikres med et tov eller en kæde på lastvogenen.

Transport mål:

Vægt, standard model m/gumibånd: ca. 7500 kg

Totalbredde undervogn m/kabine: 2330 mm

Totallængde, m/alm gravearm: 4160 mm

Højde over kabine: 2720 mm

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Motorolie: 15W40

Hydraulik: DS46 eller DS68

Gearolie: 8090 GL-5

Start/kørsel af maskinen

Før man starter motoren, skal man sikre sig, at ingen opholder sig i maskinens risikoområde.

- Samtlige håndtag er i neutalstilling.

- Trændingsnøglen sættes i tændingslåsen.

- Drejes til højre i stilling

 1. Kontrollys lyser.

- Forvarmer startes. Kontrollys lyser.

- Håndgas i 2/3-gasstilling

- Når kontrollys slukker, drejes tændingsnøglen i position

- Så snart motoren er i gang, drejes tændingsnøglen tilbage i pos. 1, og omdrejningstallet sænkes til tomgangshastigheden. Kontrollamperne skal gå ud.

- Hvis motoren ikke starter efter et forsøg på max. 30 sekunder drejes tændingsnøglen tilbage i position 1 eller

 1. Tidligst efter 1 min. gentages forsøget

- Starter motoren ikke efter 2 forsøg, skal fejlen findes og rettes.

Motor må ikke køres med fuld belastning fra starten. Der køres moderat indtil motorens driftstemperatur er nået.

Stop af maskinen

Motoren må ikke standses under fuld belastning, men først efter motoren er gået nogle sekunder i tomgang.

Tændingsnøglen sættes i position

 1. Motoren standser automatisk.

Vedligeholdelse

Maskinens levetid og teknisk tilstand afhænger i høj grad af service og vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt at overholde serviceintervallerne.

Indenfor garatiperioden skal følgende 4 inspektioner gennemføres:

 1. inspektion - efter ca. 100 driftstimer
 2. inspektion - efter ca. 300 driftstimer
 3. inspektion - efter ca. 600 driftstimer
 4. inspektion - efter ca. 900 driftstimer

Disse 4 inspektioner skal gennemføres. Inspektionerne er ikke gratis. Forsømmer man inspektionerne, frafalder garantien.

Daglig kontrol af:

 1. Hydraulikoliestand
 2. Motoroliestand
 3. Brændstofstand
 4. Vandstand, sprinkleranlæg
 5. Båndspænding, gummibånd
 6. Udvendlig kontrol af maskinen
 7. Tæthed: slanger, styretøj, sylinder, hydrauliske pumper osv.
 8. Eludstyr og lysanlæg
 9. Betjeningselementer
 10. Maskinen smøres efter smøreplanen

Ugentlig kontrol af:

 1. Rengøring af køleribber på kombi - hydraulikolie/vandkøler
 2. Kontrol af kabinedørens låsemekanisme og funktion
 3. Kontrol af kædespænding og stålkædernes tilstand
 4. Krøjeforbindelse (hydraulikmotor og krøjetransmission)
 5. Kontrol af lejebøsninger og bolte til arbejdsudstyr
 6. Kontrol af gasfjedre af motorhjelm og frontrude
 7. Kontrol af sikkerhedsudstyr (funktion, tilstand og mangler)
 8. Maskine smøres efter smøreplan

Se iøvrigt vedligeholdelsesplanen i den danske brugsanvisning som altid forefindes i maskinen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau værdier - EG 86/662

Lydniveaueffekt L WA: 97 dB (A)

Lydniveautryk (i kabinen L pA: 74 dB (A)

Jordtryk

med gummmibånd: 0,31 daN/cm2

med stålkæder: 0,33 daN/cm2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.