Anvendelse

El-drevet håndholdt facadefræser anvendes ved byggeopgaver til tørslibning og fræsning af overflader og ujævnheder i puds, maling, etc..

Sikkerhedsregler

FAcadefræseren må kun anvendes til tørslibning. Det kan føre til personskade at tilføre vand til slibestedet, da vandet vil kunne trænge ind til de strømførende dele.

Denne maskine støver meget og der er vigtigt at holde dens ventilationsåbninger rene.

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og om fornødent åndedrætsværn. Tilkobl støvsuger hvis muligt.

Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling.

Hold fast i slibemaskinen med begge hænder.

Hold hænderne væk fra slibeområdet.

Kontroller el-kablet og berør aldrig maskinen hvis det er beskadiget.

Vær sikker på at maskinen er slukket før den tilsluttes.

Maskinen skal tilsluttes installation med jordforbindelse og HFI- eller HPFI-relæ.

Træk el-stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør.

Anvend kun tilbehør som maskinen er beregnet for og kontroller at det er korrekt monteret.

Læs den medleverede detaljerede brugsanvisning og få instruktion i brugen.

Transport og læsning

Maskinens vægt: 4,8 kg.

Dimension (L×B×H) 350×250×250 mm.

Bær ikke maskinen i ledningen.

Sørg for at ledningen under transport ikke kommer i klemme eller på anden måde beskadiges.

Drivmidler

El 230V, 10A

Optagen effekt 800W

Start/kørsel af maskinen

Start kun maskinen hvis den og dens el-ledning er uden fejl.

Maskinen startes med kontakten i håndtaget.

Slibefunktionen indstilles til den aktuelle opgave med det tilhørende værktøj som angivet i den komplette brugervejledning.

Stop af maskinen

Maskinen stoppes ved at trykke kontakten ind og slippe den.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskinen rengøres udvendigt med en tør klud, børste eller trykluft. Luftindtagene rengøres med en blød børste.

Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs.

Kontroller diamantskiven for revner og andre beskadigelser.

Ved jævnlig brug, skal maskinen efterses mindst hver

  1. måned af en sagkyndig. Et mærke ved maskinen skal vise dato for seneste eftersyn.

Reparation af elektrisk værktøj må kun udføres af instruerede værksteder.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maskinens A-vurderede støjniveau er for:

Lydtrykniveau: 87 dB (A)

Lydeffektniveau: 101 dB (A)

Støjniveau over 80 dB(A) kræver høreværn

Vibration:

Det vægtede effektive accelerationsniveau3,9m/s².

3m/s2=8t/dag, 4,5m/s2=4t/dag, 6m/s2=2t/dag, 9m/s2=1t/dag, 12m/s2=0,5t/dag

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og om fornødent åndedrætsværn.

Brug hårnet til langt hår.

Det anbefales at bruge gummihandsker ved udendørs brug p.g.a. mulige fugtbetingede krybestrømme.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.